Odder Vandværk - Boulstrup Kildeplads

Indvindingsoplandet til Odder Vandværk, Boulstrup Kildeplads dækker et større områder, der strækker sig fra nordøst for indvindingsboringerne DGU nr. 108.153, 108.162 og 108.151 og i sydvestlig retning. Arealanvendelsen i oplandet er primært landbrug foruden blandt andet byområderne Boulstrup og Gosmer. Grundvandsmagasinet er i store dele af oplandet vurderet til at have stor sårbarhed overfor nitrat, og dermed udpeget af Naturstyrelsen som indsatsområde. De øvrige dele af indvindingsoplandet er af Odder Kommune udpeget som prioriteret område.

I de dele af oplandet, hvor der er landbrug kan den potentielle nitratudvaskning være høj. Det relativt høje sulfatindhold i indvindingsboringerne vidner om påvirkning med nitrat fra overfladen, ligesom der er fundet nitrat i grundvandsmagasinet ved kildepladsen 14 meter under terræn. Påvirkning med nitrat fra overfladen kan yderligere forværres idet kraftig oppumpning kan forcere nedsivningen. Det vurderes derfor, at der er behov for at sikre, at den nuværende gennemsnitlige nitratudvaskning på 62 mg/l i den del af indvindingsoplandet, der er udpeget som indsatsområde bliver nedbragt. Reduktionsmålet for indvindingsoplandet er på 3028 kg N svarende til, at omtrent 68 ha udtages til skovrejsning for at sikre målopfyldelse. Den gennemsnitlige nitratudvaskning er beregnet på baggrund af oplysninger fra 2013.

Nord for indvindingsboringerne ved den nordlige grænse af indvindingsoplandet ligger det nedlagte renseri Boulstrupvej 2 samt renseriet SL Rens på Stationsvej 11, hvor der i øjeblikket foregår undersøgelser med tanke på yderligere afværge for chlorerede opløsningsmidler.

Indsatser ved Odder Vandværk, Boulstrup Kildeplads

Odder Kommune

  • Odder Kommune genberegner nitratudvaskning og dermed behovet for nedbringelse af nitratudvaskningen indenfor indsatsområder i indvindingsoplandet, når der er indsamlet detaljerede oplysninger vedr. dyrkningspraksis.

Odder Vandværk

  • Vandværket indsamler i samarbejde med landbruget og kommunen detaljerede oplysninger vedr. dyrkningspraksis senest ét år efter vedtagelse af indsatsplanen, eller når der er indgået aftaler om ændret dyrkningspraksis inden for BNBO.
  • Vandværket skal senest ét år efter Odder Kommune har genberegnet nitratudvaskningen tage stilling til, hvordan de ved hjælp af ændringer i arealanvendelsen blandt andet ved skovrejsning ønsker at reducere nitratudvaskningen i den del af indvindingsoplandet, der er udpeget som indsatsområde. Ændringerne skal igangsættes inden for to år herefter. Målet er at sikre, at nitratudvaskningen vedvarende nedbringes til max. 50 mg/l.
  • Yderligere spredning af indvindingen ved etablering af ny boring mod vest.
  • Vandværket anbefales at indgå frivillige aftaler med lodsejere om ingen brug af pesticider i indvindingsoplandet inden for de udpegede nitratfølsomme områder. Det tidligere Århus Amt vurderede, at grundvandet ved vandværkets kildeplads er særligt sårbart overfor bla. pesticider, idet der er tynde lerlag og grundvandsdannelsen er relativ stor.

Region Midtjylland

  • Region Midtjylland udfører undersøgelser ved renserigrundene Stationsvej 11 og Boulstrupvej 2, der begge ligger i den nordlige del af indvindingsoplandet.
Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015