Klimaplanens indhold

Klimaplanen beskriver de fælles klimaudfordringer vi står overfor i Odder Kommune, mål for reduktion og tilpasning, gevinster og merværdi, samt hvilke handlinger der skal til at nå disse mål.

Planen tager udgangspunkt i de overordnede nationale og internationale mål, og Odder Kommunes ambitiøse lokale delmål og mål.

Der er opstillet en række delmål og mål inden for både klimaforebyggelse og klimatilpasning:

Klimaforebyggelse

  • Energi
  • Transport
  • Landbrug og arealanvendelse
  • Affald og spildevand
  • Industrielle processer
  • Oplysning og uddannelse
  • Kommunen som virksomhed

Klimatilpasning

  • Oversvømmelse fra havvand, nedbør, vandløb eller grundvand
  • Erosion
  • Tørke, varme og vind

 

KLIMAFOREBYGGELSE

De internationale og nationale målsætninger danner rammen for Odder Kommunes ambitiøse mål om 70 procent reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030, og CO2-neutral inden 2050.

Planen viser en vej til, hvordan vi aktivt arbejder hen imod at indfri disse mål. Ikke bare, at vi kommer i mål med udledningsreduktionen, men også at vi gør det på en klog måde, hvor der tages hensyn til natur, miljø og mennesker i lyset af FN’s verdensmål.

De kraftige reduktioner af drivhusgasudledninger kræver et stærkt samarbejde mellem befolkningen, energiforsyningen, virksomheder og landbruget. Borgernes aktive medspil i forhold til at vælge fossilfri varmeløsninger, skifte transportmidler fra egen diesel- eller benzinbil til cykel, kollektiv transport eller elbil, og reducere forbruget af energi og materialer er en væsentlig faktor for at reduktionerne kan nås. Ligeledes er landbruget en stærk medspiller, der kan levere en stor del af den energi vi alle har brug for, samtidigt med at erhvervet leverer de kvalitetsfødevarer vi er vant til. Ved hjælp af partnerskaber mellem virksomheder, borgere og brancher kan vi i fællesskab finde robuste løsninger der tilgodeser alles interesser.

 

KLIMATILPASNING 

I forhold til klimaforandringer, vil vi opleve fremtidens klima som varmere, vådere og mere ekstremt. 

Klimatilpasning er et fælles ansvar mellem stat, kommune, forsyning og borgere.

Stat og kommune tager sig af den langsigtet planlægning. Kommunen er ansvarlig for vedligehold af kommunale bygninger og arealer, og de kommunale vandløb. Kommunen kan alene udføre beskyttende handlinger for værdier, som har en fælles samfundsmæssig betydning, og som har værdi for de mange.  Forsyningen skal håndtere regnvandet op til det serviceniveau, der er fastlagt i spildevandsplanen. Det er borgerens eget ansvar at tage hånd om regnvandsproblemer på egen grund og beskytte deres ejendomme mod vandet. Hvis der er tale om at beskytte menneskeliv, miljø og væsentlige samfundsinteresser ved pludseligt opståede situationer, træder beredskabet i kraft.