Eksisterende ledningsnet

Ved udbygning af afløbssystemet skal der findes en balance mellem borgernes forventning og kloakforsyningens investeringer. Vælges små ledninger, vil de fungere godt under tørvejr, være selvrensende og billige at etablere, men give problemer under store regnskyl med oversvømmelser af kældre og terræn til følge. Vælges større ledninger, der er dyrere i anlæg og drift risikeres, at ledningerne ikke er selvrensende og dermed giver forstoppelser i tørvejr, men de kan aflede meget vand under regn.

Ifølge den tidligere målsætning kunne det tillades, at ledninger i fælleskloak højst blev overbelastet hvert andet år, med deraf følgende mulig oversvømmelse af dybe kældre. Separate regnvandsledninger blev dimensioneret, så ledningerne højest blev overbelastet én gang årligt.

Eksisterende ledningsnet er derfor dimensioneret efter følgende praksis:

Arealanvendelse Gentagelsesperiode for fuld udnyttelse af rørkapacitet
Fælleskloak: Bolig- og erhvervsområder 2 år
Separatkloak, regnvand: Bolig- og erhvervsområder 1 år

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015