Forord

Denne Spildevandsplan udgør grundlaget for drift og udvikling af spildevandsforsyningen i Odder Kommune.

Spildevandsplanen er Odder Kommunes administrationsgrundlag på spildevandsområdet og er kommunens redskab til, at håndtere afledning af regn- og spildevand. Odder Spildevand A/S (Forsyningen), der driver spildevandsforsyning i Odder Kommune og er ejet af kommunen, er forpligtiget til, at drive sin virksomhed inden for de rammer, som spildevandsplanen udstikker.

Spildevandsplanen skal sikre, at håndteringen af regn- og spildevand skal udføres således, at vandrammedirektivets målsætning om god økologisk tilstand i vandløb, søer, fjorde, hav opnås. Spildevandsplanen lægger endvidere op til, at forsyningssikkerhed, natur- og miljøhensyn og klimatilpasning tilsammen gør, at vandet betragtes som en ressource.

Spildevandsplanens indhold:

  • Målsætningerne for spildevandsområdet
  • Status af den eksisterende spildevandstruktur i Odder Kommune
  • Beskrivelse af planlagte og forventede tiltag for spildevandsområdet.
  • Beskrivelse af kloaksystemets tilstand
  • Spildevand i det åbne land

Spildevandsplanen beskriver det serviceniveau, som borgere og virksomheder kan forvente med hensyn til afledning af regn- og spildevand.

Spildevandsplanen, der er udarbejdet i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 32, er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Odder Spildevand A/S og Orbicon A/S som rådgiver.

Planen er miljøvurderet efter reglerne i Bekendtgørelse af lov om miljøvurderinger af planer og programmer.

Planforslaget blev vedtaget af Byrådet den 20. april 2015. Planforslaget har været sendt i offentlig høring i perioden 6. maj til 2. juli 2015.

De indkomne bemærkninger er medtaget i udkast til spildevandsplan som fremlagt for politikerne til andenbehandlingen af planudkast.

Spildevandsplanen er vedtaget endeligt af Byrådet den 7. september 2015.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015