Overordnede geologiske forhold ved Fillerup og Balle

Den geologisk beskrivelse bygger på kortlægningsrapporten ”Redegørelse Solbjerg-Fillerup” fra 2013 og på boringsoplysninger fra Jupiter databasen.

 

De geologiske forhold ved OSD Fillerup og Balle Vandværk er meget lig hinanden. De øverste jordlag er meget præget af glaciale aflejringer af moræneler og smeltevandssand. Laget af moræneler beskytter det primære grundvandsmagasin, hvorfra der indvindes. Morænelaget er ofte mellem 20-50 meter tykt, men i nedskårne dale i området er morænelerslaget typisk tyndere eller helt borteroderet, som i den dal, hvor Odder Vandværk - Ulvskovværket ligger. Dette er illustrere på det øverste profil på figur 3.1, som viser geologien ved Fillerup på et nord-syd gående profil, der bl.a. løber igennem nogle af Ulvskovværkets boringer. Her ses det at moræneleret (det brune lag) tynder ud nede i ådalen. Under moræneleret er der et lag af smeltevandssand og herunder et sandlag af kvartssand (Billund Sand), som er det magasin der indvindes fra ved Ulvskovværket.

 

På figuren er også vist et profilsnit ved Balle Vandværk. Moræneleret er meget tykt her, fra 30 m inde omkring vandværket og op til 50 m længere ude i oplandet. Vandværket indvinder både fra smeltevandssand og kvartssand.

Figur 3.1. Profilsnit ved Fillerup (øverst) og Balle (nederst). De geologiske lag der er vist på profilet er fra ”FOHM modellen”, som er statens sammenstilling af alle geologiske modeller i Jylland, herunder også modellen ved Solbjerg-Fillerup. Terrænfladen i den oprindelige model passer ikke helt med det mere detaljerede terræn, der er anvendt i FOHM modellen, hvorfor lagene kan ligge både lidt over og lidt under terrænlinjen.