Fornyelse af indvindingstilladelser

Retningslinje

Det er Odder Kommune som meddelser tilladelse til vandindvinding
Indvindingstilladelser gives og fornyes kun til det nødvendige vandforbrug
Vandindvindingsanlæg må ikke etableres eller på væsentlig måde udbedres eller ændres, før Odder Kommune har meddelt tilladelse hertil

Redegørelse

Det er Odder Kommune, der meddeler tilladelse til etablering af boringer, vandindvinding samt ændringer og forbedringer af eksisterende anlæg i henhold til vandforsyningsloven. Dette gælder både for tilladelse til vandværker, enkeltanlæg, markvanding, industri m.m. Ca. 150 ejendomme i Odder Kommune forsynes med vand fra egen boring eller brønd.

Vandforsyningerne skal søge om tilladelse til at indvinde den nødvendige vandmængde for at forsyne forbrugerne i forsyningsområderne. Den nødvendige vandmængde afhænger af:

  • Det nuværende vandforbrug
  • Reservekapacitet i forhold til nødsituationer
  • Det fremtidige behov ved tilslutning af nye forbrugere
  • Nødforsyning af andre vandværker

I 1980 fik alle indvindingsanlæg, herunder eksisterende enkeltvandsforsyninger uden tilladelse, en administrativ 30-årig tilladelse. Denne udløb 1. april 2010. I forbindelse med udarbejdelse af de statslige Vandplaner blev en lovændring vedtaget, som betyder en forlængelse af den nuværende tilladelse. Ifølge denne lovændring er vandindvindingstilladelser, som udløber efter 1. januar 2010, fortsat gældende indtil 1 år efter vedtagelsen af den første kommunale vandhandleplan, som blev vedtaget 23. september 2015. Fristen for meddelelse af nye indvindingstilladelser er således forlænget til september 2016. Odder Kommune giver tilladelser til vandindvinding.

Odder Kommune giver som udgangspunkt ikke tilladelse til nye boringer til enkeltindvindere, når tilslutning til vandværk kan ske på rimelige vilkår for forbruger og vandværk. Vandbehov skal i stedet opfyldes ved tilslutning til det almene vandværk. Når en ejendom tilsluttes et alment vandværk, overtager vandværket som udgangspunkt forsyning af hele ejendommen, herunder også vandforbruget til drift på landbrugsejendomme.

Odder Kommune giver ikke tilladelse til at beholde boringer til fx havevanding m.m. Hvis der er et behov for vand uden drikkevandskvalitet, og som overstiger 3.000 m³/år, kan Odder Kommune give tilladelse til dette (f.eks. ved markvanding og gartneri) og undtagelsesvis til anden landbrugsdrift, såfremt vandværket ikke har den fornødne kapacitet.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.