Forsyningssikkerhed

Retningslinjer

  • Vandværker, hvor forsyningssikkerheden er vurderet som ikke tilfredsstillende skal foretage foranstaltninger, således at forsyningssikkerheden mindst opnår status af acceptabel indenfor første halvdel af planperioden, dvs. indenfor de næste 5 år.
  • Vandværker, hvor forsyningssikkerheden er vurderet som acceptabel skal foretage foranstaltninger, således at forsyningssikkerheden bliver god indenfor planperioden.
  • Et alment vandforsyningsanlæg, der leverer 17.000 m³ vand pr. år eller mere, skal indføre kvalitetssikring i vandforsyningen, og et alment vandforsyningsanlæg, der leverer mere end 750.000 m³ vand pr. år, skal opfylde dette krav ved at indføre et system som for eksempel Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed, jf. bek.nr. 131 af 08/02/2013. Kvalitetssikringen skal være indført senest 31. december 2014.
  • De almene vandværker skal indenfor planperioden udarbejde / revidere beredskabsplan. I planen skal det være beskrevet, hvorledes vandværket kan håndtere forsyningen af rent drikkevand i tilfælde af nedbrud eller forurening.

Redegørelse

For at sikre fremtidens behov for drikkevand stilles der krav til vandværkerne om en stabil og robust forsyning af drikkevand indenfor vandværkernes forsyningsområder. Det vil sige en forsyning med kun de absolut nødvendige afbrydelser i forbindelse med renovering og en robust forsyning i forhold til spidsbelastningsperioder og i nødsituationer.

Det er de geologiske og hydrogeologiske forhold samt indretningen af vandforsyningen, som betinger, om forsyningssikkerheden er vurderet at være god, acceptabel eller ikke tilfredsstillende. Manglende kapacitet kan skyldes boringernes ringe ydeevne, kapaciteten af råvandspumperne, for lille rentvandstank, for lille filterkapacitet, underdimensioneret udpumpningsanlæg eller nødstrømsgenerator m.v.

Det er op til det enkelte vandværk at planlægge og udføre de eller det tiltag, som kan forbedre forsyningssikkerheden i det pågældende område.

Undersøgelse af forsyningssikkerhed

Det enkelte vandværk bør i planperioden foretage en undersøgelse af, om kapaciteten af vandforsyningsanlægget er i stand til at imødekomme den fremtidige struktur i forsyningsområdet. Der kan for nogle vandværker være behov for at foretage en udbygning af anlægget, således at anlægget har en kapacitet, der svarer til det fremtidige behov.

Kvalitetssikring

Det forventes, at vandværkerne arbejder med kvalitetssikring og herigennem får undersøgt og vurderet de dele af anlæggene samt kortlagt de driftsrutiner, der potentielt kan udgøre en risiko for drikkevandet og dermed for forsyningssikkerheden.

Beredskabsplan

Beredskabsloven pålægger kommunerne at udarbejde en beredskabsplan for etablering af nøddrikkevandsforsyning. Beredskabsplanen for Odder Kommune er vedtaget af Byrådet 15. september 2003 og revideret oktober 2014.

Beredskabsplanen for Odder Kommune indeholder de opgaver, som ikke kan løses via den enkelte vandforsynings eget beredskab. Dette er f.eks. beskyttelse mod og afhjælpning af skader på vandværker og ledningsnet, etablering af nøddrikkevandsforsyning ved opstilling af transportable beholdere eller tankvogne samt udlægning af slanger og udstedelse af kogeanbefaling.

En række af de almene vandværker i Odder Kommune har ikke udarbejdet beredskabsplan.

For at sikre beredskabet til håndtering af en nøddrikkevandsforsyning skal de almene vandværker udarbejde en beredskabsplan med beskrivelse af anlægsforhold, procedurer for håndtering af hændelser, beskrivelse af ansvarsforhold samt procedurer for intern og ekstern kommunikation. Beredskabsplanen skal løbende holdes opdateret og være tilgængelig. Vandværkerne opfordres til at udarbejde telefonliste over følsomme forbrugere, fx fødevarevirksomheder, læger, tandlæger, plejehjem børneinstitutioner, restauranter m.m.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.