Miljøtilstand i recipienter

Det er kommunalbestyrelsens mål, at overfladevand skal beskyttes mod påvirkning af menneskelig aktivitet. Vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande skal være så tæt på den naturgivne, uforurenede tilstand, som det er praktisk muligt.

Når der gøres status for spildevandssystemet, er det derfor nødvendigt også at se på tilstanden i de vandløb, søer og kystområder som påvirkes af regn– og spildevand. I Danmark er der opstillet krav til miljøkvaliteten i landets vandløb, søer og kystområder i form af miljømål. Disse mål vil fremover blive fastsat i de statslige vandplaner.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015