Teknisk tilsyn

Retningslinjer

  • Odder Kommune udfører teknisk tilsyn som minimum hvert 3. år på almene vandværker
  • Odder Kommune udfører tilsyn med enkeltindvindere hvert 5. år

Redegørelse

Kommunen skal føre tilsyn med det tekniske anlæg på almene vandværker og på vandforsyningsanlæg, der forsyner institutioner, campingpladser og virksomheder, hvor fødevarer produceres, behandles eller sælges (f.eks. mælkeproducenter), jf. § 25 i drikkevandsbekendtgørelsen.

Hyppigheden af tekniske tilsyn på ovenstående anlæg er bestemt ud fra Miljøstyrelsens vejledning. Hyppigheden fastsættes med udgangspunkt i det aktuelle behov. For de almene vandværker føres tilsyn minimum hvert 3. år og for enkeltindvindere hvert 5. år.

Behovet for et teknisk tilsyn vurderes ved hver tilsynsrunde på baggrund af analyseresultaterne og tilstand ved sidste tilsyn.

På tilsvarende vis vurderes behovet for tilsyn på anlæg, som forsyner institutioner, campingpladser og fødevarevirksomheder på baggrund af resultatet af regelmæssige analyser af vandkvaliteten.

Tilsynet omfatter bl.a. anlæggets indretning og funktion samt dets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand.

På almene vandforsyningsanlæg skal tilsynet endvidere omfatte:

  • Registrering af ajourført plan over vandforsyningens ledningsnet
  • Data til vurdering af ledningsnettets tilstand (tabsprocent)
  • Kontrol af om eventuel driftskontrol føres og opbevares
  • Sikring af at registrering af indvindingsmængder foretages korrekt

Ved konstatering af fejl og mangler i forbindelse med et teknisk tilsyn vil der i hvert enkelt tilfælde ske en afvejning af, om forholdet er så alvorligt, at der skal laves en aftale om afhjælpende foranstaltninger. Kommunen har mulighed for at give en henstilling og udstede påbud om afhjælpende foranstaltninger.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.