Miljø- og servicemål

I denne vandforsyningsplan findes en række miljø- og servicemål, som bl.a. udspringer af den overordnede målsætning.

Målene skal gennemføres, når vandværkerne har teknisk og økonomisk mulighed for det.

Vandselskaberne, som er omfattet af Vandsektorloven har mulighed for at få omkostningerne til at gennemføre de pågældende miljø- og servicemål indregnet i selskabernes prislofter i det eller de år, hvor udgiften afholdes. Vandselskaber, der er underlagt Vandsektorloven, skal have Forsynings- sekretariatet til at godkende, at omkostningerne til at opfylde målene kan indregnes i deres prisloft som 1:1 omkostning.

Vandværker, der ikke er omfattet af Vandsektorloven, kan ligeledes indarbejde udgifterne til at gennemføre vandforsyningsplanens miljø- og servicemål i deres takster.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.