Status

Spildevandsplanen skal medvirke til at fremtidssikre Odder Kommunes håndtering af spildevand og regnvand. Den skal opfylde kommunens mål inden for forsyningssikkerhed, natur- og miljøhensyn og klimatilpasning. Derfor lægger spildevandsplanen op til en række investeringer i kommunens spildevandsanlæg og -ledninger.

For at investeringerne kan lede til, at spildevandsplanens mål bliver opfyldt, er det nødvendigt at have et godt kendskab til situationen i dag. Derfor har Odder Kommune kortlagt den eksisterende viden om:

  • De kloakerede områder
  • Renseanlæggenes tilstand og drift
  • Renseforanstaltningerne i det åbne land
  • Kvaliteten af badevandet ved kommunens strande
  • Miljøtilstanden i vandløb, søer og kystvande

Denne spildevandsplan omhandler udelukkende spildevandsanlæg under Odder Spildevand A/S.