Det kan vi gøre

Eksisterende vandhuller 

• Reducer belastning med næringsstoffer og forurenende stoffer fra drænvand, bl.a. ved at sløjfe grøfter, der leder drænvand til vandhuller og fra spildevand. 

• Udjævn stejle brinker i eksisterende vandhuller og gadekær.

• Oprens tilgroede vandhuller for at sikre et naturligt vandspejl og skabe lys til plante og dyrelivet - kræver tilladelse.

• Oprens tilgroede vandhuller/bassiner uden for padders ynglesæson og begræns oprensningen til ikke at omfatte hele vandhullet/bassinet på samme tid, så halvdelen af vandhullet oprenses det ene år, og den anden halvdel 1-2 år efter - kræver tilladelse.

• Fæld træer og buske på den sydlige brink af vandhuller for at skabe lys.

• Undgå udsætning og fodring af ænder, fisk og krebs.

• Udlæg eller bevar udyrkede bræmmer omkring vandhuller på marken, hvor der ikke bruges gødning og sprøjtemidler.

• Bevar varierede landhabitater omkring vandhuller som græssede arealer, diger, stendynger, små skove og læhegn til overvintringssteder til padderne.

Nye vandhuller 

• Etabler nye vandhuller målrettet som yngle- og levested for padder og insekter - kræver tilladelse.

• Etabler nye vandhuller i tilknytning til eksisterende naturområder som mose, eng, strandeng eller skov - kræver tilladelse.

• Etabler nye vandhuller nær eksisterende vandhuller, hvilket giver mulighed for spredning af padder og insekter mellem de enkelte vandhuller - kræver tilladelse.

• Forbind vandhuller med grønne korridorer, så padder og guldsmede kan vandre mellem vandhullerne.

• Etabler ekstensiv græsning eller slåning af arealerne omkring vandhuller.

• Udlæg bunker af sten eller gamle træstammer nær vandhullet, så padderne har gemme- og overvintringssteder.