Gosmer-Halling vandværk

Vandværket har to indvindingsboringer, DGU nr. 108.142 og 108.143 samt en fælles boring DGU nr. 108.252. Sidstnævnte omtales også som Kildepladsen, der er en fælles boring med Fensten Vandværk og Over Randlev Vandværk. Boringerne DGU nr. 108.142 og 108.143 betegnes som en tvillingboring, idet det er én boring, der er udbygget med to forerør og filtre i samme borehul. Boringerne DGU nr. 108.142 og 108.143 er filtersat i intervallet ca. 17-32 meter under terræn, og de indvinder fra det øvre magasin. Boring DGU nr. 108.252 ved Kildepladsen er filtersat 101-107 meter under terræn, og boringen indvinder fra det nedre magasin. Magasinet ved tvillingeboringen er beskyttet af relativt tynde lerlag på omkring 10 meter, der yder en mindre god beskyttelse. Det nedre magasin er omvendt dækket af mægtige lerlag, der yder en god beskyttelse af grundvandet.

Vandværket indvinder omtrent 50 % fra Kildepladsen og 50 % fra tvillingboringerne.  Analyser af grundvandet fra tvillingboringen viser generelt, at vandkvaliteten er god, dog har sulfatindholdet været højt. Dette viser, at der trækkes ungt overfladepåvirket vand ind til tvillingeboringen. Omvendt er sulfatindholdet lavt i grundvandet ved Kildepladsen. Fund af BAM i tvillingboringen viser også, at grundvandet her påvirkes fra overfladen. Ved en prøve udtaget i juli 2012 var sulfatindholdet i tvillingboringen faldet meget markant til blot 25 mg/l. Dette kan ikke umiddelbart forklares, Der er angiveligt tale om en fejlanalyse, idet det vurderes, at prøven kan være påvirket af vand fra Kildepladsen. Seneste analyse fra tvillingboringerne viser et sulfatindhold på 120 mg/l.

Der er konstateret nitrat i drikkevandet ved Gosmer-Halling Vandværk siden 2009, hvor den dybe boring blev sat i drift, dog med lave koncentrationer omkring 1,5 mg/l. Dette kan skyldes, at det ammonium, der findes i grundvandet ved den dybe boring, ved iltningen på vandværket omdannes til nitrat i små mængder.

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015