Alrø Vandværk

Skablundvej 32B, 8350 Hundslund (Jupiter ID 79209)

Vurdering af tilstand

Baseret på tilsyn den 22. august 2013.

Boringer

God

Kildepladsen

God

Bygninger

God

Tekniske installationer

God

Hygiejne

God

Ledningsnet

God

Råvandskvalitet

God

Rentvandskvalitet

God

Forsyningssikkerhed

God

Indvinding

Indvindingstilladelsen er på 45.000 m³/år og udløber senest 1 år efter vandhandleplanens vedtagelse. Vandværket forsyner fortrinsvis boligområder og landbrugsejendomme.

Vandværket indvinder fra 2 boringer, DGU nr. 107.747 og 107.896. Boring DGU nr. 107.747 er filtersat 25-30 m u.t. mens boring DGU nr. 107.896 er filtersat 20-30 m u.t. Boring DGU nr. 107.747 ligger på vandværkets grund omgivet af landbrugsarealer og skov. Boringen benyttes som reserveboring. Boring DGU nr. 107.896 ligger i skov. Begge boringer er etableret med aflåste råvandsstationer. Råvandsstationer er ved tilsynet fundet tæt og i god stand. På begge boringer er etableret prøvetagningshane samt vandtæt aflukning af borerør. Der er ikke etableret pejlemulighed. Boringerne er artesiske.

Kildepladsen og råvandsstationer er renholdt og ryddeligt. Ved boring 107.747 og 107.896 er 10 m fredningsbælte udlagt og 25 m beskyttelseszone er etableret.

Beskrivelse af vandværket

Vandværket er opført i 1972 og ombygget i 2006 bl.a. med nye filtre og etablering af jerndoseringsanlæg til fjernelse af arsen.

Råvandet iltes ved luftindblæsning med kompressor og efterfølgende filtrering i 2 lukkede trykfiltre. Vand ledes til filtrene skiftevis. Vandet ledes efterfølgende til en rentvandsbeholder og udpumpes til forbrugere med en hydrofor. Rentvandsbeholderen er beliggende i vandværksbygningen og belagt med epoxy, ventilationsåbning er beskyttet. Seneste inspektion af rentvandsbeholder er sket i 2006 i forbindelse med ombygning af vandværket. Ca. 1 km nord for vandværket findes trykforøgerstation.

Vandværket har etableret anlæg til fjernelse af arsen ved jerndosering.

Filtre skylles 2 gange om ugen. Skyllevand afledes til slambassin og derefter til grøft i skoven.

Bygninger og tekniske installationer er fundet i god vedligeholdelsestilstand ved tilsynet. Der er renholdt og ryddeligt og vandværksbygningen er aflåst.

Kapaciteten er opgjort ved beregning af evnefaktoren for døgn og time. Evnefaktoren er beregnet til 1,8 m³/døgn og kapaciteten af vandværket vurderes at være tilfredsstillende.

Ledningsnet

Ledningsnettet er etableret i 1972 og består af PVC. Ledningsplan findes delvist digitalt og på papir. Ledningstabet er beskedent. Ledningsnettet vurderes at være i god stand. Der er indenfor de sidste 6-7 år kun observeret ét egentlig brud.

Vandkvalitet

Kvaliteten af råvandet er god i begge boringer. Råvandet er af vandtype D. Der er ikke påvist nitrat. Der er observeret et lavt indhold af sulfat og fosfor på hhv. 15-20 og 0,1 mg/l. Der er ikke målt miljøfremmede stoffer i råvandet. Ammonium, jern og mangan kræver vandbehandling. Indholdet af arsen ligger i niveauet 10-15 µg/l og kræver vandbehandling.

Rentvandskvaliteten er god. Der er generelt ikke påvist jern og mangan i rentvand og indholdet af nitrat er under 2 mg/l. Indholdet af arsen ligger i niveauet 2-5 µg/l (grænseværdi på 5 µg/l), fjernelse af arsen fungerer således tilfredsstillende. Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer. Der er i 2012 målt en enkelt overskridelse af grænseværdi for ammonium, nitrat og Kimtal 22 ºC, op til en faktor 2.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden vurderes at være god. Vandværket har 2 boringer, begge med god råvandskemi og beliggende på forskellig kildeplads. Hver boring har tilstrækkelig kapacitet til den nuværende forsyning.

Råvandsstationer og vandværket er aflåst, dog ikke med alarm. Vandværket har 2 proceslinier og rentvandsbeholder. Kapaciteten af vandværket er rigtig god. Vandværket har beredskabsplan og aftaler omkring levering af nødstrømsforsyning. Vandværket har ingen forbindelsesledning til andet vandværk.

I forsyningsområdet findes 10-15 mindre enkeltanlæg og ingen ikke-almene vandværker, som kan tilsluttes vandværket i planperioden. Der forventes ingen by- eller erhvervsudvikling i forsyningsområdet. Der forventes ingen nedlæggelse af dyrebesætninger. Vandbehovet i planperioden forventes at være meget svagt stigende i takt med at mindre enkeltanlæg tilsluttes vandværket.

Fremtidig forsyning

  • Etablering af alarm på boringer / råvandsstationer og vandværksbygning

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.