Overfladevand til spildevandskloak

Odder Spildevand er bemyndiget af Odder Kommune til at sagsbehandle ansøgninger om tilledning af overfladevand til spildevandskloak.

I forbindelse med separeringsprojekter som Forsyningen udfører i eksisterende fælleskloakerede oplande, kan det være vanskeligt for nogle lodsejere at tilslutte al overfladevand til den ny regnvandsledning, derfor kan der i konkrete tilfælde dispenseres fra kravet om tilslutning til regnvandskloak. Der gives ikke dispensation til nye huse eller ved ombygning – kun i situationer, hvor Odder Spildevand udfører separeringsprojekter og ikke til tilslutning af tagflader, befæstede eller ubefæstede overfladearealer eller omfangsdræn og dræn i øvrigt.
Der kan anmodes om dispensation til:

  • Kælderskakter på maksimalt 5 m². Kanterne skal være forhøjede, så overfladevand ikke kan løbe ned i kælderskakten
  • Lyskasser med kanter over terræn. Kantbegrænsningen må maksimalt være 1 m fra facaden.
  • Udendørs vandhaner, hvor der underneden er udført sandfangsbrønd med rist. Kanter skal være ført over terræn eller der skal være fald væk fra risten.
  • Arealer, der kan sidestilles med ovenstående.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015