Interessentinddragelse og partnerskaber

Odder Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af DK2020 Klimaplanen identificeret relevante aktører, der er vigtige i forhold til at udvikle og gennemføre planen.

Inddragelse af civilsamfund og nøgleaktører ved udarbejdelse af Strategisk Energi og Klimaplan som del af DK2020 Klimaplanen

Siden Odder Kommune tilsluttede sig Klimapartnerskabet DK2020 er der gennemført en proces med inddragelse af borgere, virksomheder og nøgleaktører. Kommunen prioriterer dialogen med relevante nøgleaktører, borgere og erhverv med fokus på, at støtte op om lokale initiativer og forankring i lokalsamfund.

Med vedtagelsen af Budget 2020 blev det besluttet at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg, der skulle komme med forslag og initiativer til, hvordan Odder Kommune kan leve op til målsætningerne i den nationale klimalov. Klimaudvalget havde en bred sammensætning af borgere, interesseorganisationer og repræsentanter fra kommunale selskaber samt energi- og forsyningsselskaber. Der blev bl.a. afsat midler til udarbejdelse af analyse/rapport om tiltag til grøn omstilling. Slutrapporten med input og bidrag til det politiske arbejde om bæredygtighed og grøn omstilling i Odder Kommune blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i august 2021. Slutrapporten udpeger og beregner CO2-effekt af 11 initiativer, som alle medvirker til en reduktion i udledningen af CO2-ækv. i Odder Kommune. Initiativerne er udpeget inden for områderne Energi, Cirkulær økonomi og CO2-lagring i naturen. Da Klimaudvalgets afrapportering falder sammen med udarbejdelsen af DK2020 Klimaplanen besluttede Kommunalbestyrelsen derfor, at de udpegede initiativer i slutrapporten skulle medtages i det videre arbejde med DK2020.

Som konkrete aktiviteter er der bl.a. blevet gennemført:

 • Inddragelse af forvaltninger med spørgeskemaer og workshops
 • Klimakaravanen - rundtur i de 5 største byer, hvor borgere og andre interessenter har haft mulighed for at komme forbi til en snak om klima og udveksling af idéer. Plancherne der blev brugt på klimarundturen har efterfølgende været udstillet i foyeren på rådhuset.
 • Forvaltningen har deltaget i lokalrådenes fællesmøde
 • Der er er blevet nedsat fokusgrupper med eksterne aktører indenfor: Transport, Landbrug, Virksomheder, Energi og forsyning, samt kommunale indkøb.
 • Sideløbende har kommunikationsafdelingen gennemført en inddragelsesproces via de sociale medier (LinkedIn og Facebook)
 • Der er oprettet en ny underside på Odder Kommunes hjemmeside hvor man kan læse om DK2020, klimaplanen og forslag til CO2-reduktion og grøn omstilling.
 • Klimaudvalget (§17, stk. 4-udvalg) har haft rollen som advisory board ved udarbejdelse af DK2020-klimaplanen (se mere nedenfor). Klimaudvalget/Advisory Board er bredt sammensat af borgere, virksomheder, interesseorganisationer og forsyningsselskaber og har bl.a. bidraget med input til udvælgelseskriterier for reduktionsindsatser, og kommentering af handleplan.
 • Styregruppemøder ca. 1 gang om måneden.
 • Involvering af formandsskabet (2 møder). Drøftelse vedr. prioritering af handlinger, ressourcetræk, organisering mv.
 • Politiske temamøder for Udvalget for Klima- og Plan og Kommunalbestyrelsen

 

Partnerskaber

Der er før og under planens udarbejdelse blevet indgået følgende partnerskaber:

 • I januar 2019 indgik Aarhus Universitet en samarbejdsaftale med Odder Kommune . Formålet er at skabe flere samarbejdsrelationer mellem kommunen som leverandør af offentlige serviceydelser og udvikler af lokalsamfund og erhvervsliv, og AU som forsknings- og uddannelsesinstitution. Udgangspunktet for samarbejdsaftalen er bl.a., at universitetets forskningsbaserede viden og kompetencer kommer ud og i erhvervslivet hvor den kan bidrage til innovation og vækst – og, at universitetsverdenen forstår de kommunale udfordringer, og dermed bliver opmærksom på hvor der er brug for at forskning og ny viden kan bidrage med løsninger.
 • I sommeren 2021 indgik Odder Kommune og Landboforeningen Odder-Skanderborg en partnerskabsaftale der, forpligtiger begge parter i kampen om klimaforandringerne. Odder Kommune og Landboforeningen har sammen nedsat en fokusgruppe for landbruget som kan hjælpe med at konkretisere mål og foreslå handlinger der kan bidrage til DK2020 Klimaplanen. 
 • Der arbejdes på at indgå et partnerskab med et alment boligselskab om grøn omstilling. Med partnerskabet forpligter boligselskabet sig til at bidrage til det nationale mål om 70 % reduktion i 2030 og nettonul i 2050, og øge biodiversitet. Odder Kommune understøtter denne indsats. Det sker bl.a. ved at udarbejde en fælles plan for, hvordan boligselskabet kan fokusere på 2 områder: bygningsmasse og grønne arealer med bl.a. energieffektiviseringer, flere træer og blomsterområder samt inddragelse og motivation af beboerne i processen.

 

Partnerskaber for fremadrettet handling

De partnerskabsaftaler der allerede er indgået, forventes videreført i de kommende år. De er helt centrale for opfyldelse af de fastsatte mål. Men de kan ikke stå alene, og i løbet af 2022 forventer Odder Kommune at udvide partnerskabskredsen.

 • Odder Kommune vil arbejde på at indgå i partnerskab med flere almennyttige boligforeninger

Samlet er der med en klar vision, entydige mål, stærke partnerskaber og aktive borgere skabt et fundament for effektiv klimahandling. Når dette suppleres med grundig analyse af, hvor kommunen står med hensyn til udledninger af drivhusgasser lige nu, og analyse af klimaeffekten af mulige handlinger, kan der udfoldes en strategisk handleplan. I det følgende er både den aktuelle situation omkring udledning af drivhusgasser beskrevet, og den strategiske handleplan for fremadrettet handling er udfoldet i 11 indsatser med tilhørende reduktionsmål og konkrete handlinger.