Klimatilpasning i Odder Kommune

Klimaændringerne påvirker den kommunale planlægning. Odder Kommune har derfor udarbejdet Klimatilpasningsplan 2022. Her  er kommunen analyseret i forhold til oversvømmelsestruede områder, skadeskonsekvenser, samt forslag til handlinger i de højst prioriterede områder.

Oversvømmelseskortlægningen i Klimatilpasningsplanen omfatter oversvømmelser fra havvand, vandløb og nedbør. Oversvømmelser som følge af højtstående grundvand er behandlet særskilt, og på et overordnet niveau.

Alle oversvømmelseskort samles i et sandsynlighedskort, hvor der ikke skeles til oversvømmelseskilden, men alene sandsynligheden for, at et område oversvømmes. I afsnit om Kortlægning ses sandsynlighedskortet for Odder Kommune.

I forhold til klimaforandringer er der mere end vand, der kan give udfordringer. Længere perioder med meget lidt eller ingen nedbør kan også give skader. Odder Kommune har imidlertid indtil nu ikke været særlig berørt af klimarisici forårsaget af ændringer i vind, varme (hedebølge) og tørke. Kommunen har som en lille østjysk kystkommune indtil nu oplevet et relativt stabilt klima.

Overordnet set, accepteres de farer der vurderes indenfor varme/tørke/storm, med henvisning til det eksisterende beredskab m.v., og det mere stabile klima i Kommunen. Vi erkender, at der i fremtiden kan være behov for yderlige tiltag. Derfor vil vi løbende følge udviklingen og vurdere om der på sigt skal indføres tiltag, og evt. sættes mål for klimatilpasning ift. vind, varme og tørke i kommende revisioner af klimaplanen. 

Sammenhæng mellem planer

Klimatilpasningsplanen spiller sammen med en række andre planer, der udarbejdes af forskellige myndigheder med flere forskellige formål.

På øverste niveau er der vand- og naturplanerne, som indeholder rammer og bindinger, som klimatilpasningsplanen skal overholde.

På mellemniveauet findes kommuneplanen, som udstikker retningslinjer og rammer for den efterfølgende detailplanlægning i lokalplaner. Ved lovændringer i 2018 blev det vedtaget, at der i planer for områder, der er oversvømmelsestruede, skal beskrives afværgeforanstaltninger i hhv. kommuneplan og lokalplan. I Klimatilpasningsplanen udpeges de oversvømmelsestruede områder. 

Derudover er der en stor sammenhæng til kommunens sektorplaner, som kan indeholde vigtige virkemidler til at realisere klimatilpasningsplanen. Dette kunne f.eks. være vandforsyningsplanen, spildevandsplanen eller beredskabsplanen.