Finansiering

Der er i nedenstående skema anslået de omkostninger, som indsatsplanen indebærer.

 

Tabel 4.1. Vurdering af indsatsplanens umiddelbare økonomiske konsekvenser.

*1 Eksempel på engangsydelse ved hvis hele arealet indenfor BNBO udgøres af landbrugsjord i omdrift (100.000 kr. ha.).

*2 Omkostningerne afhænger af boringens tilgængelighed, dybde og dimension.

 

Ovennævnte indsatser vil dels medføre omkostninger for Odder Vandværk og dels administrative omkostninger for Odder Kommune til sagsbehandling. Hertil kommer eventuelle omkostninger til vandsamarbejdet i forbindelse med sløjfning af boringer, der ikke anvendes længere.

 

Det skal understreges, at de angivne omkostningerne i forhold til aftale om ophør af anvendelse af sprøjtemidler på landbrugsjord bygger på en udredning om erstatningsniveauer i forbindelse med dyrkningsrestriktioner, som er udgivet i 2019[1]. Der er tale om typiske satser anvendt i tidligere dyrkningsaftaler. Der er ikke taget hensyn til den reelle dyrkningsværdi af jorden i Fillerup området eller i de pågældende BNBO. Den endelige erstatning pr. hektar vil således ikke nødvendigvis være indenfor det angivne interval i tabel 4.1.

 

Der er heller ikke taget hensyn til arrondering af arealet. Der er her taget udgangspunkt i en permanent aftale, men der kan også eventuelt aftales en årlig erstatning, skovrejsning el.lign. Det skal også bemærkes, at omkostninger for Odder Vandværk med hensyn til eventuelle konsulenttimer i forhold til forhandling af lodsejeraftale mv. ikke er medregnet.

 

[1] IFRO Udredning. Vurdering af erstatningsniveauer i forbindelse med dyrkningsrestriktioner i boringsnære beskyttelsesområder. Københavns Universitet. 2019