Klimatilpasning

Klimaforandringerne betyder, at vi fremover vil få mere og kraftigere nedbør i Danmark. Det vil få konsekvenser for afløbssystemet og måden, vi håndterer regn- og spildevand på.

Odder Kommune vil gennem fokus på klimatilpasning sikre, at borgere og væsentlige samfundsmæssige værdier bliver beskyttet så godt som muligt mod de negative konsekvenser af klimaændringerne.

Odder Kommune vil med spildevandsplanen således arbejde for:

  • At sikre borgere og virksomheder bedst muligt mod konsekvenserne af klimaforandringerne.
  • At være på forkant med klimaforandringerne for derigennem at sikre, at afløbssystemet også i fremtiden vil have tilstrækkelig kapacitet og tilstand til at fungere tilfredsstillende.
  • At være en aktiv medspiller sammen med Forsyningen i den samlede klimatilpasning i kommunen.

Spildevandsplanen koordineres med kommunens klimatilpasningsplan.

I kommunens arbejde med udarbejdelse af klimatilpasningsplanen er indsatsen kendetegnet ved, at der arbejdes for:

  • Fælles løsninger på fælles udfordringer med fokus på samspillet mellem byerne og det åbne land.
  • At drage størst udbytte af de investeringer, der i de kommende år skal foretages på klimatilpasning.
  • At samtænke udfordringen med at klimatilpasse Odder Kommune med udviklingsperspektiver for erhvervslivet, øget bosætning og det gode liv i kommunen.
  • Samarbejde med borgere, erhverv, forsyningsselskab og nabokommuner, så der i fællesskab kan gøres en indsats for at håndtere de klimarelaterede udfordringer på nye og nyttige måder.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015