Metode

Odder Kommunes værdikortlægning er inddelt i 4 temaer: menneske, værdi, miljø og samfund. Definitionen af dem fremgår af Tabel 1.4.

Tabel 1.4: Beskrivelse af de fire temaer - fra Klimatilpasningsplan 2014.

Konsekvenserne er vurderet ud fra en skala fra 1-5, hvor 1 angiver lille konsekvens og 5 angiver stor konsekvens. Se definitioner i Tabel 1.5.

Tabel 1.5: Definitioner i forhold til konsekvens.

Når værdierne 1-5 er ført i skemaet, vægtes disse efter fordelingen som fremgår af Tabel 1.6.

Tabel 1.6: Vægtningstabel for temaer

Af Tabel 1.7 fremgår de værdier, der er medtaget i de to værdikort. De emner, der er markeret med gul, indgår i Værdikort - objekt. De emner, der er markeret med grøn indgår i Værdikort - flader.

Bygningslaget, som indgår i Værdikort – objekt, er beriget med et udtræk fra BBR til at fjerne udhuse, drivhuse, ukendte bygninger, mv., samt at finde bygninger med kældre. De mindre småhuse er taget ud af kortlægningen, for at forsimple værdikortet, samt af den grund at de sjældent udgør en højere værdi end selve hovedhuset på en ejendom.

Flade-værdikortlægningen er udarbejdet på baggrund af kommuneplanens lag i forhold til arealanvendelse.

Tabel 1.7: Værdi, datakilde og -type fra den tidligere klimatilpasningsplan, og samtidig udgangspunkter for indeværende værdisætning. Med grøn er elementer i Værdikort-flader markeret, med gul er elementer i Værdikort-objekt markeret. I forbindelse med udarbejdelse af nye værdikort er trukket nye data. NB: Datakilde "FOT" har ændret navn til "GeoDanmark".

De temaer, der indgår i hver af de to værdikort, er tilført en værdi svarende til Odder Kommunes tidligere klimatilpasningsplan, hvilket fremgår af Tabel 1.7. Som det fremgår af temaerne, er hvert element tilført en værdi i hver af de fire kategorier, jf. Tabel 1.5.

Værdikortlægningen for flader indeholder, jf. Tabel 1.7, en række lag af offentligt tilgængelige data, der beskriver kommunen.

Hvert element, der indgår i værdikortlægningen, er tildelt en score i hver af fire kategorier og efterfølgende er der for hvert element beregnet en summeret værdi – i GIS-lagene forkortet til ’summeret_v’, som laves ud fra den vægtning, der fremgår af Tabel 1.8. Det er denne summerede værdi, som vises i GIS-kortet, og som fremgår af kortene i afsnit Værdikortlægning – resultat.

Tabel 1.8: Vægtningen, som hver værdi i værditabellen tillægges i den summerede værdi.

Til toppen