Vandhandleplaner

De statslige vandplaner skal følges op af kommunale handleplaner, som skal omsætte vandplanerne til konkrete tiltag inden for den enkelte kommunes geografiske område. Kommunerne skal vedtage sine handleplaner senest 1 år efter, at vandplanerne er offentliggjort. Odder Byråd har den 07.09.2015 vedtaget en endelig Vandhandleplan 2013 - 2015 for Odder Kommune.

Handleplanen beskriver, hvordan Odder Kommune vil realisere de opstillede miljømål i vandplanerne. Handleplanen vedrører således både vandløb, søer, kystvande og grundvand. Det betyder, at der opstilles indsatsprogrammer inden for kommunens geografiske område på land, som grænser op til hovedvandoplandet.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.