Dyngby Strands Vandværk

Indvindingsoplandet til Dyngby Strands Vandværk strækker sig mod vest fra de to indvindingsboringer DGU nr. 99.413 og 99.563. Arealanvendelsen ved oplandet er primært landbrugsarealer, dog strækker oplandet sig ind under Dyngby By. Vandværket ligger tæt ved kysten. Grundvandsmagasinet ved vandværket, og i oplandet er af Naturstyrelsen vurderet til at have lille sårbarhed overfor nitrat. Nord og vest for oplandet findes større sammenhængende arealer, der er udpeget af Naturstyrelsen som indsatsområder.

I de dele af oplandet, hvor der er landbrug, kan den potentielle nitratudvaskning være høj. De grundvandskemiske forhold ved vandværket tyder dog ikke på, at grundvandsmagasinet i øjeblikket påvirkes af aktiviteterne ved overfladen. Den kystnære beliggenhed kan give risiko for påvirkning med saltvand, hvilket dog ikke er set ved vandværket, hvor kloridindholdet er stabilt og lavt.

Odder Kommune har udpeget indvindingsoplandet som prioriteret område, og har derved vurderet, at der er behov for at gennemføre indsatser ved vandværket – se tabellen vedr. Indsatsprogram og tidsplan.

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015

Læs mere

Indsatsprogram