Vandværket Skovkilde

Indvindingsoplandet til Vandværket Skovkilde strækker sig fra indvindingsboringerne DGU nr. 108.108 og 108.11c forbi DGU nr. 108.209 og i nordvestlig retning. Arealanvendelsen ved oplandet er mod sydøst primært landbrug og mod nordvest primært skov. Grundvandsmagasinet ved vandværket og i oplandet er vurderet til at have stor sårbarhed overfor nitrat, og området er af Naturstyrelsen udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde. De dele af oplandet, der er beliggende i landbrugsområder er ligeledes udpeget som indsatsområde med hensyn til nitrat. Den øvrige del af indvindingsoplandet er af Odder Kommune udpeget som prioriteret område.

I de dele af oplandet, hvor der er landbrug kan den potentielle nitratudvaskning være høj. Det relativt høje sulfatindhold i boringerne DGU nr. 108.108 og 108.11c vidner om påvirkning med nitrat fra overfladen. Påvirkningen med nitrat fra overfladen, kan yderligere forværres ved kraftig oppumpning, der vil forcere nedsivningen. Den gennemsnitlige nitratudvaskning i den del af indvindingsoplandet, der er udpeget som indsatsområde med hensyn til nitrat er for 2013 på 41 mg/l. Der er derfor ingen behov for at nedbringe nitratudvaskningen.

I boring DGU nr. 108.209 er der en naturlig god vandkvalitet dog med et indhold af arsen.

Der findes desuden en tidligere losseplads inden for indvindingsoplandet, hvor undersøgelser viser, at der ikke er risiko for indvindingen.

Indsatser ved Vandværket Skovkilde

Odder Kommune

  • Odder Kommune følger udviklingen af nitratudvaskningen og vurderer om der er behov for nedbringelse af nitratudvaskningen indenfor indsatsområder i indvindingsoplandet, hvis den i en længere periode ligger over 50 mg/l eller ved stigende tendens. Hvis der bliver behov for nedbringelse af nitratudvaskningen vil proceduren, som beskrevet under Odder Vandværk, blive sat i værk.

Vandværket Skovkilde

  • Den naturlige vandkvalitet følges i den dybe boring herunder udviklingen i arsen, ammonium og klorid indholdet.
  • En ny og dybere boring til det nedre magasin om muligt i skovområdet omkring boring DGU nr. 108.209 etableres inden udgangen af 2020.
  • Hvis kommunen vurderer, at der er behov for nedbringelse af nitratudvaskningen indenfor indsatsområdet i indvindingsoplandet, vil proceduren, som beskrevet under Odder Vandværk, blive sat i værk.
  • Vandværket anbefales at indgå frivillige aftaler med lodsejere om ingen brug af pesticider i indvindingsoplandet inden for de udpegede nitratfølsomme områder ved boring DGU nr. 108.11c og 108.108, da boringerne er beskyttet af relativt tynde lerlag, og der er fundet dichlorprop i grundvandet. NST har vurderet grundvandsmagasinet i indvindingsoplandet til at have stor sårbarhed over for nitrat.
Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015

Læs mere

Landbrugsforhold