Værdikort

WSP har i værdikortlægningen taget udgangspunkt i den metode Odder Kommune anvendte i den tidligere klimatilpasningsplan fra 2014, og tilrettet den ud fra nyere viden og teknologi. Det væsentlige i Odder Kommunes model - og som fortsat er gældende er, at der er andre parametre indregnet end den økonomiske værdi. Der arbejdes med 4 temaer: Menneske, økonomisk værdi, miljø og samfund.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2013, at vægtningen skal være som gengivet nedenfor, og denne vægtning føres videre i nærværnede klimatilpasningsplan.

Vægtning af temaer i værdikortlægning 

Kommunalbestyrelsen har med denne vægtning prioriteret, at indsatser for klimatilpasning først og fremmest skal ske i områder, hvor oversvømmelser har konsekvenser for mennesker, hvilket konkret vil sige i boligområder.

Ud fra denne vægtning er der udarbejdet en værdikortlægning af hele kommunen. Der er i dette tilfælde tale om, at der udarbejdes et todelt værdikort. Den todelte værdikortlægning består af hhv. lag fra kommuneplanen og objekter fra GeoDanmark; veje, tekniske anlæg, bygninger m.m. Det betyder, at der arbejdes med to værdikort. Ét på fladeniveau og ét på objektniveau.

Metoden fra 2013 er således ændret fra at være gridbaseret på objektniveau til at være mere nuanceret, da det f.eks. er muligt at finde flader med en høj værdi, hvis der f.eks. er tale om ny-udlagte ubebyggede områder i kommuneplanen. Hvis der udelukkende kortlægges ud fra objekter, vil et rammeområde med risiko for oversvømmelse ikke blive vist i værdikortlægningen, og vil således ikke blive udpeget som risikoområde til trods for en synlig oversvømmelse. Når fladen lægges til, er det muligt at finde de ubebyggede arealer, hvor der er en arealreservation i form af en kommuneplanramme eller en lokalplan, selvom området ikke er bebygget. Denne form for værdikortlægning er med til at finde områder, der tidligere ikke ville være blevet opdaget, hvormed denne metode muliggør at indtænke klimatilpasningstiltag inden planlægningen af området kommer for langt, hvilket kan resultere i problemer med placering af f.eks. et regnvandsbassin, fordi arealet er disponeret til f.eks. boligbebyggelse.

Værdikortene har til formål at synliggøre, hvor der er værdier på spil i forhold til oversvømmelser. Værdikortet lægges derfor sammen med sandsynlighedskortet, for på den måde at finde de overlap, hvor der kan være store værdier i risiko for oversvømmelse.