Internt regnskab og interne mål

Kommunen som virksomhed

Odder Kommune som virksomhed har et ansvar for klimahandling. Den direkte effekt ved at kommunen reducerer sin CO2-udledning er ganske vist beskeden da kommunen kun står for ca. 3% af den samlede udledning i kommunen. Men det er vigtigt, at kommunen alligevel går foran med de gode eksempler. I forhold til indsatsen som kommune er det afgørende, at kommunen optræder som en troværdig partner og formidler, der er tydelig og vedholdende i sin indsats. Dette sker blandt andet ved at energieffektivisere kommunale bygninger, ændre bilparken til elbiler og –busser og have fokus på klimavenlighed i alle kommunens indkøb.

Odder Kommune som virksomhed har sat sig et ambitiøst mål om fuld klimaneutralitet allerede i 2030. Og derfor har kommunen udarbejdet et internt CO2-regnskab til at måle reduktioner op imod. Samlet viser regnskabet en udledning for alle de kommunale aktiviteter på 2.045 ton CO2-ækv. i 2020. Fordelt på områder ser udledningen ud som vist nedenfor.

Udledninger fra Odder Kommune som virksomhed.

Transport er årsag til halvdelen af udledningen. Af samme grund er det besluttet at elektrificere de lokale busruter og at elektrificere færgen til Tunø. Det giver i sig selv en reduktion på 731 ton CO2-ækv. I takt med at både varmeforsyning og elforsyning bliver CO2-neutral vil CO2-udledningen fra fjernvarme- og elforbrug også forsvinde. Herefter resterer i alt 653 ton CO2-ækv. eller ca. 1/3 af udledningerne i 2020. Størstedelen kan henføres til kommunens biler og have-/parkmaskiner.

I forhold til at blive fuldt klimaneutrale er der nogle barrierer af blandet karakter.

Udskiftning af visse maskiner til typer, der ikke er fossilbaserede kan i nogle tilfælde være vanskeligt. Større traktorer, motorsave og lignende, der skal bruges mange timer og på stor afstand af elforsyning kan kun vanskeligt udskiftes til f.eks. el-baseret teknologi. Muligvis kommer der på sigt biobaseret brændstof på markedet så eksisterende teknologi fortsat kan bruges, men med alternative drivmidler.

Dele af Odder Kommunes udledninger vil være svære at fjerne helt. Det gælder bl.a. udledningen fra offentlig transport (rutebusser i Midt-trafik, som driftes af Odder Kommune). I takt med at der på nationalt plan vil være faldende udledninger fra de kollektive transportmidler vil udledningerne herfra indsnævres. Tilsvarende vil en øget andel CO2-neutrale private biler få udledningerne fra privat kørsel til at falde. De solcelleanlæg, der allerede nu er installeret på kommunens bygninger giver et negativt bidrag til de aktuelle udledninger, men når al strøm fra 2030 forudsættes at være CO2-neutral vil effekten herfra være 0. Der må derfor findes konkrete metoder til at ændre den praksis, der er årsag til de resterende udledninger.

I handleplanen er forventede reduktioner i udledningerne fra de kommunale aktiviteter og driftsområder indarbejdet i indsatser og handlinger på lige fod med alle andre handlinger.

Ligesom for de geografiske klimaregnskaber for hele kommunen er scope 3 udledninger ikke beregnet i det interne klimaregnskab for kommunen som virksomhed. Også for det interne regnskab gælder, at udledningerne ikke umiddelbart lader sig beregne bl.a. på grund af datatilgængelighed. Det til trods er der i virksomheden Odder Kommune stor fokus på at få reduceret klimaeffekten af kommunens indkøb og forbrug. Derfor arbejdes der på en ny indkøbspolitik, der inkluderer hensynet til klimaaftryk af varer, og der er fokus på at omlægge de fødevarer der bruges i kommunal bespisning til en mere klimavenlig sammensætning. I børneinstitutioner forventes ændringer i kostsammensætningen ud over den direkte klimaeffekt også at give en tilvænning til at spise klimavenlig mad med en mulig langsigtet effekt på børnenes spisevaner.