Lokalplaner

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som har direkte retsvirkning for ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som planen omfatter, og som kan indeholde bestemmelser om fremtidig anvendelse, udformning af bebyggelse, veje og stier, friarealer samt en lang række andre forhold.

En lokalplan består af bestemmelser med tilhørende kortbilag og skal ledsages af en redegørelse for planens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området.

En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger.

Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning fastlægger anvendelsen til for eksempel boliger, erhverv, offentlige formål mv. for alle kommunens områder.

Eksempler på bestemmelser som kan medtages ved udarbejdelse af en lokalplan:

  • Områdets anvendelse, størrelse og afgrænsning.
  • Omfang, placering bevarelse af bebyggelse og anlæg.
  • Terrænregulering, befæstelse, beplantning og belysning.
  • Beliggenheden af kloak- og andre ledningsanlæg.
  • Placering og udformning af regnvandsbassiner.
  • Bestemmelser om håndtering, herunder genanvendelse, og opbevaring af regnvand, herunder LAR løsninger.

Vedtagelse af nye lokalplaner kan medføre behov for tilpasning af gældende spildevandsplan. Dette kan gøres ved at udarbejde tillæg eller revision af spildevandsplanen for at sikre overensstemmelse mellem f.eks. kloakoplandsområde, byggemodningsområde, regnvandsbassin, kloakanlæg m.v.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015