Vejklasseplanens anvendelse

Med vejklasseplanen har Odder Kommune et planlægningsredskab, som kan anvendes til en ensartet håndtering af mange af de forskellige ønsker og hensyn omkring vejene, trafikanterne og omgivelserne. Det gælder for eksempel strategier og mål for:

  • Biltrafikkens serviceniveau, det vil sige kvaliteten af trafikafviklingen specielt i spidstimerne. Vejklasseplanen kan her anvendes til prioritering af kvaliteten på lignende måde som i regulativet for vintervedligeholdelsen og renholdelsen af veje, stier og pladser. Det vil sige, at god fremkommelighed for trafikken prioriteres højest på trafikvejene og især på de primære trafikveje.
  • Planlægning af den fysiske udformning af vejene, herunder hvilke typer anlæg og foranstaltninger, det er hensigtsmæssigt at anvende på hvilke vejklasser. Det gælder for eksempel ved planlagte vejforbedringer, at vejklassificeringen indgår i grundlaget for valg af kørebane- og rabatbredder, krydstyper, stiforhold og fysiske tiltag til hastighedsdæmpning.
  • Kommunens planlægning i trafiksikkerhedsplanen af for eksempel trafiksaneringer og hastighedsbegrænsninger. Specielt for byområder kan vejklasseplanen være et vigtigt redskab i arbejdet med hastighedsplaner. I åbent land kan vejklassificeringen indgå i vurderinger af, om der ved kurvede vejforløb bør etableres f.eks. en lokal hastighedsbegrænsning, eller om vejen er så højt klassificeret, at den bør udbygges og kurver rettes ud.
  • Adgangene til vejnettet, som af hensyn til trafiksikkerheden bør begrænses især på trafikvejene. Det er ofte vanskeligt at nedlægge bestående adgange, men ved større udbygninger af bestående veje, ved anlæg af nye veje og ved byudvikling kan vejklasseplanens principper medvirke til for eksempel, at enkeltejendomme fortrinsvis adgangsbetjenes via sekundære lokalveje.
  • Vejvisningen til nær- og fjernmål på vejnettet, der kan indrettes under hensyn til, at gennemkørende biltrafik vejvises så vidt muligt via trafikvejene. Omvendt kan cykelruter – efter nærmere vurdering – nogle steder vejvises ad lokalvejene, især de sekundære lokalveje med lav biltrafik.

I de følgende afsnit er beskrevet nogle karakteristika for vejene inden for hver af de fire vejklasser.

Status og proces

Vejklasseplan 2014 er vedtaget af Udvalget for Miljø og Teknik den 28. oktober 2014.