Fremtidig vandforsyningsstruktur

Retningslinjer

Den decentrale struktur for vandforsyningen i Odder Kommune skal bevares.

Redegørelse

Vandforsyningen i kommunen er decentral. Det vil sige, at der indvindes grundvand fra flere magasiner og fra mange steder i kommunen. Den decentrale vandforsyningsstruktur har flere fordele. Ved en decentral struktur mindskes risiko for forringelser af grundvandskvaliteten, som følge af overudnyttelse af grundvandsressourcen, og risikoen for uhensigtsmæssig påvirkning af vandløb og vådområder reduceres. For områderne med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkerne udenfor OSD udarbejdes der i de kommende år indsatsplaner, som skal sikre, at grundvandsressourcerne her beskyttes mod forurening og overudnyttelse, således at de pågældende grundvandsressourcer er et sikkert fundament for forsyningen med drikkevand fremover.

Den decentrale indvinding udgør ligeledes en forsyningssikkerhed, da antallet af vandværker og forbrugere, som berøres af en evt. forurening, reduceres, når indvindingen sker fra flere grundvandsmagasiner.

Udgangspunktet for at fastholde den decentrale forsyningsstruktur er vandværkernes forsyningsområder i den tidligere vandforsyningsplan samt drøftelser på afholdte møder med vandværkerne.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.