BAU

BAU (business as usual) beskriver den forventede udledning, når der tages højde for de nuværende kendte nationale beslutninger om tiltag for reduktion af CO2-udledning.  

Energistyrelsen udarbejder hvert år en fremskrivning af udviklingen inden for klima og energi. Fremskrivningen sker på nationalt niveau og løber aktuelt frem til 2030. Aarhus Universitet, DCE udarbejder en tilsvarende fremskrivning frem til år 2040.

Odder Kommunes BAU bygger på disse nationale fremskrivninger. Odder Kommune medtager også nationale tiltag, der ikke indgår i Energistyrelsen og DCE’s nyeste fremskrivninger, men som i løbet af 2020 er nationalpolitisk vedtaget. Det gælder aftalen ”Grøn omstilling af vejtransporten”, som ventes at medføre 775.000 elbiler inden 2030.

Som nævnt strækker de nationale fremskrivninger sig ikke længere end til henholdsvis 2030 og 2040. Odder Kommunes fremskrivning til målsætningsåret 2050 forlænger derfor, de tendenser, som er forudsat nationalt. Stigningen i indbyggertal er ikke indregnet i nedenstående status-quo fremskrivninger.

Idet BAU medtager et scenarie, uanset om politikken er udmøntet eller ej, er det vigtigt at holde sig for øje, at alle kommuner, erhverv og borgere mv. skal lægge sig i selen og udføre en masse handlinger for bare at leve op til de nationale politiske forventninger. Ellers vil BAU scenariet ikke blive indfriet.

I nedenstående figur vises den sektorspecifikke udvikling for henholdsvis BAU 2030 og BAU 2050, hvis der ikke besluttes yderligere love og aftaler, end hvad der er indgået til og med juni 2021 - selvfølgelig forudsat at de besluttede indsatser gennemføres.

BAU-scenariet for Odder Kommune viser, at der lokalt i 2030 forventes en udledning på ca. 166.000 ton CO2, og i 2050 en udledning på ca. 143.000 ton.

I perioden 1990 til 2030 vil Odder Kommune reducere CO2 udledningen med 44%, mens reduktionen mellem 1990 og 2050 forventes at være 51%.

Odder Kommune mangler således, at reducere 78.000 tons CO2 i 2030 og 144.000 tons CO2 frem mod 2050. Figuren viser at det fortsat er transport- og landbrugssektorerne der står for den største del af udledningerne. Transportsektorens andel af udledningerne udgør således 33%, mens landbrug og arealanvendelse udgør 55% af udledningerne i BAU 2030.