Skove og naturområder

Inden for OSD Boulstrup findes der ikke større skovarealer. På flere arealer i den nordlige, vestlige og i mindre omfang i den centrale del af området er skovrejsning uønsket i henhold til Kommuneplan 2013 - 2025 på grund af natur og kirkeindsigt. I den centrale del af området sydvest for Boulstrup By er der udlagt et område på omtrent 559 ha, hvor skovrejsning er ønsket. Dette svarer til 18 % af områdets areal. Skovrejsningsområdet er udpeget i Kommuneplan 2013-2025, da det er kommunens ønsker, at skovrejsning i højere grad indgår som et virkemiddel til grundvandsbeskyttelsen. Se link i højre kolonne.

Der ydes tilskud til skovrejsning inden for udpegede skovrejsningsområder og inden for områder, hvor skovrejsning er mulig. Skovrejsning på landbrugsjord er et effektivt tiltag med hensyn til vedvarende grundvandsbeskyttelse, idet der kun i begrænset omfang anvendes pesticider og gødning i skovbruget.

Særligt i den vestlige del af indsatsområdet og nord for Ørting findes flere beskyttede naturområder i form af eng- og mosearealer. Eng- og mose arealerne udgør 100 ha eller omtrent 3 % af det samlede areal i indsatsområdet.

 

Særligt i den vestlige del af indsatsområdet og nord for Ørting findes flere beskyttede naturområder i form af engarealer. Engarealerne udgør 100 ha eller omtrent 3 % af det samlede areal i indsatsområdet.

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015