Over Randlev Vandværk

Kirkevej 61B, 8300 Odder (Jupiter ID 79190)

Vurdering af tilstand

Baseret på tilsyn 14. november 2013

DGU nr. 108.139 DGU nr. 108.252  
Boringer God God
Kildepladsen Acceptabel Acceptabel
Bygninger God
Tekniske installationer God
Hygiejne God
Ledningsnet Acceptabel
Råvandskvalitet Ikke tilfredsstillende God
Rentvandskvalitet God
Forsyningssikkerhed Acceptabel

Indvinding

Indvindingstilladelsen er på 21.000 m³/år og udløber senest et år efter vandhandleplanens vedtagelse. Vandværket forsyner fortrinsvis boliger.

Vandværket indvinder fra boring DGU nr. 108.252, fælles med Fensten og Gosmer-Halling Vandværk. Derudover har vandværket boring DGU nr. 108.139 som anvendes som reserveboring.

Boring DGU nr. 108.252 er filtersat 101-107 m u.t. og udført i 2006. Boringen ligger på landbrugsareal. Boringen leverer råvand til Gosmer-Halling Vandværk samt til Over Randlev og Fensten Vandværk. Boringen er placeret i aflåst råvandsstation. Råvandsstation er ved tilsynet fundet tæt, dog fugtigt ved samlinger ved vandmåler. På boringen er etableret pejlemulighed, nedadvendt udluftningsstuds med insektnet, prøvetagningshane samt vandtæt aflukning af borerør.

Kildepladsen og råvandsstationen er renholdt og ryddeligt. 10 m fredningsbælt er udlagt, 25 m beskyttelseszone er ikke etableret.

Boring DGU nr. 108.139 er filtersat 45-51 m u.t. Boringen ligger på landbrugsareal. Boringen er placeret i råvandsstation. Råvandsstationen er ved tilsynet fundet tæt. På boringen er etableret pejlemulighed, nedadvendt udluftningsstuds med insektnet, prøvetagningshane samt vandtæt aflukning af borerør.

Kildepladsen og råvandsstationen er renholdt og ryddeligt. 10 m fredningsbælt er udlagt, 25 m beskyttelseszone er ikke etableret.

Beskrivelse af vandværket

Vandværket er opført i 1934 og renoveret i 1984.

Råvandet iltes i iltningstårn og efterfølgende filtrering i 2 åbne filtre, som er parallelle. Vandet ledes efterfølgende til en rentvandsbeholder og udpumpes til forbrugere med en hydrofor. På grund af agg. kuldioxid tilsættes kalkmateriale i filtre.

Bygning og tekniske installationer er fundet i god vedligeholdelsestilstand ved tilsynet. Der er renholdt og ryddeligt og vandværksbygning er aflåst. Der er observeret at afløb fra bygning kan give risiko for opstuvning. Afløbet skal ændres.

Filtre skylles 1 gang om ugen. Skyllevand afledes til slambassin og derefter til vejbrønd og videre til grøft.

Kapaciteten er opgjort ved beregning af evnefaktoren for døgn og time. Evnefaktoren er beregnet til 2,4 m³/døgn og kapaciteten af vandværket vurderes at være tilfredsstillende.

Ledningsnet

Ledningsnettet er af forskellig alder og består hovedsagelig af PVC. Vandværket er i gang med digitalisering af ledningsnettet. Ledningstabet er beskedent, 1-2 %. Ledningsnettet vurderes at være i god stand, dog med enkelte undtagelser.

Vandkvalitet

Kvaliteten af råvandet i boring DGU nr. 108.139 er ikke tilfredsstillende. Der er ikke udført analyser siden 2009. Råvandet er af vandtype A/B. Der er påvist indhold af nitrat, faldende fra 39 mg/l i 1992 til 13 mg/l i 2009. Der er påvist et svagt højt indhold af sulfat på omkring 100 mg/l. Der er påvist BAM, stigende indhold fra 0,017 µg/l i 2000 (start af måleserie) til 0,076 µg/l i 2009.

Kvaliteten af råvandet i boring DGU nr. 108.252 er god. Råvandet er af vandtype C/D. Der er ikke påvist nitrat eller miljøfremmede stoffer. Ammonium, jern og mangan kræver vandbehandling. Indhold af sulfat er lavt, under 25 mg/l.

Rentvandskvaliteten er god efter levering af råvand fra boring DGU nr. 108.252. Indhold af nitrat er under 2 mg/l og der er ikke påvist miljøfremmede stoffer. Der er observeret overskridelse af grænseværdi for jern og nitrit i 2010.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden vurderes at være acceptabel. Vandværket får råvand fra en boring med god råvandskemi.

Råvandsstation og vandværket er aflåst, dog ikke med alarm. Vandværket har 2 proceslinier og rentvandsbeholder. Kapaciteten af vandværket er tilfredsstillende. Vandværket har beredskabsplan men ingen nødstrømsforsyning. Vandværket har forbindelsesledning til Fensten og Gosmer-Halling Vandværk.

I forsyningsområdet findes få mindre enkeltanlæg og ingen ikke-almene vandværker, som kan tilsluttes vandværket i planperioden. Der forventes ingen by- eller erhvervsudvikling i forsyningsområdet. Vandbehovet i planperioden forventes at være uændret.

Fremtidig forsyning

  • På længere sigt at øge forsyningssikkerheden
  • Etablering er 25 m beskyttelseszone for boring DGU nr. 108.139
  • Etablering er 25 m beskyttelseszone for boring DGU nr. 108.252
  • Etablering af alarm på boringer / råvandsstation og vandværksbygning
  • Ændring af afløb i vandværksbygning

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.