Alder på ledninger

Spildevand og regnvand ledes til hhv. renseanlæg og recipienter gennem ca. 460 km ledninger.

Figuren nedenfor viser aldersfordelingen af kloaksystemet i Odder Kommune.

Kloakledningerne, der benyttes i dag, er primært anlagt i en periode fra 1960’erne til i dag. En stor del af ledningerne er anlagt i 1960’erne og 1970'erne, hvor kloakeringsformen i det væsentligste overgik til separatsystem. Disse ledninger udgør ca. 224 km af den samlede ledningslængde.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015