Hundslund Vandværk

Af hensyn til den fremtidige forsyningssikkerhed er vandværkerne i Odder Kommune grupperet indenfor 5 interesseområder, hvortil der er knyttet et områdevandværk. Baggrunden er at den fremtidige vandforsyning baseres på de almene vandværker med en størrelse og tilstand, som kan sikre en stabil vandforsyning med en god vandkvalitet i forsyningsområdet samt sikre den nødvendige beskyttelse af grundvandsressourcen i oplandet. Hundslund Vandværk er af Odder Kommune udlagt som områdevandværk, hvilket indebærer, at der skal foretages en indsats i BNBO (BoringsNært BeskyttelsesOmråde).

Indsatsen i forhold til sprøjtemidler og miljøfremmede stoffer indenfor BNBO Hundslund foregår i op til tre etaper, hvor etape 1 iværksættes senest i år 2020:

Etape 1: Efter indsatsplanens endelige vedtagelse og inden for den fastsatte tidsfrist skal Odder Kommune foretage forundersøgelser, der skal afdække hvilke helt konkrete restriktioner i anvendelsen af sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer, der kan og skal gennemføres. Odder Kommune planlægger og gennemfører dette arbejde i dialog med Hundslund Vandværk. En eventuel rådighedsindskrænkning skal kunne begrundes, og må ikke være mere vidtgående end nødvendigt. Den skal med andre ord være proportional.

Etape 2: I dialog med Hundslund Vandværk afdækker Odder Kommune muligheden for og indgår i givet fald frivillige aftaler med lodsejere om de restriktioner i anvendelsen eller opbevaringen af sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer, der er fundet nødvendige i etape 1.

Etape 3: Er det ikke muligt for Odder Kommune at indgå frivillige aftaler inden for den fastsatte tidsfrist, kan Odder Kommune påbyde rådighedsindskrænkninger, eksempelvis om restriktioner i anvendelsen eller opbevaringen af sprøjtemidler, såfremt det vurderes at være nødvendigt. Et påbud om rådighedsindskrænkninger vil altid blive vurderet konkret for hver ejendom, og lodsejeren er i henhold til miljøbeskyttelsesloven berettiget til fuldstændig erstatning. Erstatning til lodsejere afholdes af det vandværk, der har fordel af påbuddet.

Ud over indsatsen i BNBO skal det normale overvågningsprogram af vandkvaliteten som angivet i drikkevandsbekendtgørelsen opretholdes. Dette indebærer for Hundslund Vandværk blandt andet at der foretages vandprøver af grundvandet, såkaldt boringskontrol, hvert 4. år.

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018