Regnvandsbassiner i Odder

Der sker i dag en uhensigtsmæssig udledning af urenset regnvand direkte til vandløbene i Odder By. Udledningen medvirker til, at forværre miljøtilstanden i vandløbene. Vandløbene og den vandløbsnære natur hindres dermed i at nå det potentiale, de vurderes at kunne opnå. Den direkte og uforsinkede udledning vil udgøre en potentiel risiko for oversvømmelser i forbindelse med fremtidige regnhændelser i og ved Odder by.

For at opnå en bedre natur og samtidig en forbedret sikring mod oversvømmelser i Odder by, planlægges det, at der i Spildevandsplanens planperiode dels etableres og dels omlægges flere regnvandsbassiner i Odder By. Bassinerne etableres som ”våde” regnvandsbassiner (permanent vandspejl), der dels vil forsinke og udjævne regnvandets udløb i åen, dels rense vandet. Udover at miljøforholdene forbedres i og omkring vandløbene i Odder By, kan tiltagene reducere omfanget og antallet af oversvømmelser på arealerne nedstrøms byen, ligesom at omfanget af aflejret materiale i vandløbene vil kunne reduceres.

Kommunens våde og tørre regnvandsbassiner ses på kortet herunder:

Statisk kort

Odder Kommune lægger vægt på, at regnvandsbassiner skal have en rekreativ naturdimension udover de traditionelle egenskaber for regnvandsbassiner, som er forsinkelse og rensning.

Ovennævnte bassiner etableres alle som våde regnvandsbassiner, fordi de våde bassiner har bedre renseevne og et mere naturæstetisk udtryk fremfor tørre bassiner. Af samme årsag planlægges det, at kommunens øvrige tørre bassiner omdannes til våde bassiner.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015