Det kan vi gøre

• Fjerne spærringer i vandløb, så der bliver faunapassage for fisk og smådyr

• Åbning af rørlagte vandløb

• Genslynge udrettede vandløb, og hæve vandløb op i terræn for at genskabe naturlige overgange til landjorden, så vandløbet igen kommer i kontakt med ådalen, i stedet for de kunstige og stejle brinker

• Genskabe ådale med ekstensiv drift af de vandløbsnære arealer for at mindske konflikten mellem afvanding og miljø, evt. ved opkøb af driftsrettigheder 

• Udlægning af udyrkede randzoner langs vandløbene

• Udlægning af sten og grus til gydebanker og skjul for fisk og smådyr samt til befæstning for naturlige plantesamfund

• Udlægning af træstubbe til smådyr

• Miljøvenlig grødeskæring i offentlige vandløb, for at fremme naturlige plantesamfund

• Ophør eller reducere omfang af grødeskæringer i vandløb, hvor det er muligt

• Plante/bevar træer på brinken langs vandløb der skygger for vækst af grøde, samt skaber skygge for fisk og smådyr

• Frilæg betonfikserede vandløbsstrækninger med udlæg af dobbeltprofiler med naturlig vegetation som ekstra magasin for perioder med meget regn

• Afkobling af vandløbsnære dræn for at tilbageholde udledning af næringsstoffer og mindske udsving i vandføring

• Reducering af næringsstoffer og sprøjtemidler fra landbrug

• Forbedret spildevandrensning fra spredt bebyggelse i det åbne land

• Reducering af overløb både regnvandsbetingede og spildevandsoverløb fra renseanlæg for at undgå overløb af urenset spildevand

• Separatkloakering af spildevand og regnvand for at undgå overløb af urenset spildevand

• Forsinkelsesbassiner eller olieudskiller på tilledning af vejvand for at forhindre miljøfremmede stoffer

• Gennemførsel af indsatser til forbedring af fysiske forhold på vandløb fra statens vandområdeplaner

• Forhindre ”spuling” af vandløb, med parkering af vand opstrøms vandløbet med regnvands- og forsinkelsesbassiner på naturlige lavninger