Behov for indsats

Det overordnede miljømål for nitratindholdet i grundvandet er på 50 mg/l, og svarer til det miljømål der er fastsat i EU’s Vandrammedirektiv. Det er indsatsplanens formål at sikre, at der kan indvindes vand til drikkevandsformål fra alle grundvandsmagasiner, og at kvalitetskravet på 50 mg/l overholdes.

I indsatsområderne foregår der en begrænset nitratreduktion i jordlagene, idet der flere steder allerede er konstateret nitrat i de øverste dele af grundvandsmagasinet, deriblandt ved Over Randlev Vandværk. I de dele af indsatsområderne, hvor der er nitrat i grundvandet skal miljømålet derfor nås ved, at den gennemsnitlige nitratudvaskning fra rodzonen ikke er højere end 50 mg/l.

Miljømålet for nitrat kan nås dels gennem frivillige aftaler om ændringer i arealanvendelsen alternativt i forbindelse med påbud via miljøbeskyttelsesloven og dels i forbindelse med miljøgodkendelser til husdyrbrug.

De overordnede miljømål for pesticider i grundvandet er maksimalt 0,1 µg/l, og det svarer til det miljømål, der er fastsat i EU’s Vandrammedirektiv. Forringelse af grundvandsmagasinernes tilstand skal forebygges. Der er fundet pesticider i grundvandet i Indsatsområdet herunder også nogle af de pesticider, der er i anvendelse i dag.

Miljømålet for pesticider kan nås gennem frivillige aftaler om sikring af pesticidfri drift alternativt i forbindelse med påbud via miljøbeskyttelsesloven. Odder Kommunes arealer er sprøjtefrie, og der udstedes deklarationer mod anvendelse af pesticider ved salg af alle kommunale arealer.

I prioriterede områder vurderer Odder Kommune, at der fortsat er behov for indsatser af forebyggende og overvågende karakter som et supplement til den generelle grundvandsbeskyttelse i OSD og indvindingsoplande uden for OSD. Der er tale om indsatser, som det daværende Århus Amt også vurderede et behov for.

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015