Vandløb og kystvande

Odder Kommune og Forsyningen er i proces for at gennemføre indsatser, der vil forbedre miljøtilstanden i de vandløb og kystvande, som er udpeget til at have en moderat til dårlig miljøtilstand.

Indsatserne forventes også at bidrage positivt til at bibeholde og forbedre miljøforholdene i vandløb og kystvande, der ikke er udpeget.

Nedbringelse i tilført volumen af regn- og spildevand mindsker risikoen for, at meget store mængder vand i perioder løber ud i vandløbene. Store mængder vand ødelægger vandløbets brinker og bund, og kan medføre aflejringer af mudder og slam i vandløbet.

Ved at minimere tilførsel af urenset spildevand til vandløbene og kystvandene, forbedres levevilkårene for fisk og smådyr. Når mængden af næringsstoffer, der tilføres kystvandene, mindskes, nedsættes risikoen for algevækst, og vandet bliver mere klart samtidig med at badevandskvaliteten forbedres.

Udover indsats på spildevandsområdet vil Odder Kommune forbedre miljøtilstanden i en række vandløb via gældende vandhandleplan.

Nedenstående oversigt viser indsatser i spildevandsplanen, og vandløbssystemer og kystvande med forventede positive effekter:

Recipient Offentlig kloakering Sanering af kloak Overvågning af bygværk Nedlæggelse af renseanlæg Rensning af spildevand fra fritliggende ejendomme
Odder Å X X (X) X X
Rævså   X (X)   X
Malskær Bæk X     X X
Oldrup Bæk X       X
Spøttrup Bæk         X
Spongså         X
Vorbæk         X
Horsens Fjord X X   X X
Norsminde Fjord X X (X) X X
Kystvandet fra Norsminde Fjord X X (X) X X

 

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015

Læs mere

Kort: Vandløb, hvis miljøtilstand forbedres

Kort: Indsatserne skal ske her

Odder Kommunes Vandhandleplan 2012-2015

Vandløbsoplande