Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden varetages af de enkelte vandforsyninger ved en fornuftig opbygning og drift af vandværkerne og de tilhørende ledningsnet. Forsyningssikkerheden omfatter f.eks. forbindelsesledning til andet vandværk, flere indvindingsboringer eller kildepladser i tilfælde af forurening af grundvandet, flere proceslinier på vandværket, ekstra rentvandspumper og nødforsyning ved strømsvigt samt rentvandsbeholder. Forsyningssikkerheden udgøres i høj grad også af en god hygiejne i vandforsyningerne og evnen til at undgå forureninger.

Forsyningssikkerheden for vandværkerne i Odder Kommune er vist nedenfor.

Omkring en tredjedel af vandværkerne har en god forsyningssikkerhed. Dette er relateret til flere indvindingsboringer/kildepladser, flere proceslinier, god rå- og rentvandskemi samt en tilfredsstillende kapacitet af vandværket. For størstedelen af vandværkerne er forsyningssikkerheden vurderet som acceptabel og for 2 vandværker er forsyningssikkerheden vurderet som ikke tilfredsstillende. Dette skyldes overvejende en dårlig råvandskemi.

Flere vandværker har etableret forbindelsesledning til andet vandværk i Odder Kommune. Der er således forbindelsesledning mellem Odder, Boulstrup og Dyngby Str. Vandværk. På Tunø har de 2 vandværker indgået aftale om at etablere forbindelsesledning, hvor Tunø Vandværk har etableret deres del af forbindelsesledningen. Der er forbindelsesledning mellem Gosmer-Halling Vandværk, Fensten Vandværk og Over Randlev Vandværk.

Årsagen til at forsyningssikkerheden for Fensten, Gosmer-Halling og Over Randlev Vandværk kun vurderes som acceptabel, på trods af at de har forbindelsesledning mellem vandværkerne, vandværker med 1-2 proceslinier m.m., skyldes at de samlet kun har én boring med god råvandskemi (boringen på kildepladsen). De 3 vandværker har desuden egne boringer med en ikke tilfredsstillende råvandskemi.

Vandværk

Forsyningssikkerhed

Alrø Vandværk

God

Amstrup Ege Vandværk

Acceptabel

Balle Vandværk

Acceptabel

Boulstrup Vandværk

God

Dyngby Str. Vandværk

God

Fensten Vandværk

Acceptabel

Gosmer-Halling Vandværk

Acceptabel

Gylling Vandværk

Ikke tilfredsstillende

Hadrup Vandværk

Acceptabel

Hundslund Vandværk

Acceptabel

Odder Vandværk, Boulstrupværket

God

Odder Vandværk, Ulvskovværket

God

Oldrup Vandværk

Acceptabel

Over Randlev Vandværk

Acceptabel

Stenkalvens Vandværk

Ikke tilfredsstillende

Torrild Vandværk

Acceptabel

Tunø Vandværk

Acceptabel

Vandværket Skovkilde

God

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.