Indsatsprogram og Tidsplan

Hvor intet andet er anført er indsatsområder og prioriterede områder omfattet af indsatserne listet i nedenstående tabel. Derudover er der under de enkelte vandværker i afsnittet "Indsatser ved vandværkerne" beskrevet supplerende indsatser.

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Vandværkerne

Information til forbrugere og beboere vedr. pesticidanvendelse, tilskudsmuligheder til miljøvenlig drift, f.eks. pleje af græs og naturarealer og muligheder ved sædskifte sker i samarbejde med landbruget og kommunen.

x

x

x

x

x

x

Sløjfning af ubenyttede boringer og brønde i samarbejde med Odder Kommune

x

x

x

x

x

x

Opretholdelse af 25 meters zone ved boringer

x

x

x

x

x

x

Fastholde en skånsom indvindingsstrategi, hvor indvindingen fordeles over hele døgnet

x

x

x

x

x

x

Odder Kommune

I samarbejde med Vandrådet sløjfes ubenyttede boringer og brønde. Indsatsområder og indvindingsoplande prioriteres først. Eventuelt påbud om sløjfning i henhold til Odder Kommunes Vandforsyningsplan.

x

x

x

x

x

x

Vurdering af nye skovrejsningsområder i Kommuneplan.

 

 

 

 

 x

 

Koordinering af og opfølgning på den monitering af grundvandskvaliteten, der udføres af vandværkerne.

x

x

x

x

x

x

Opfølgning på indsatsplan

 

x

x

x

x

 

Vurdering af behov for revision af indsatsplan

 

 

 

 

 

x

Region Midtjylland

I samarbejde med Odder Kommune undersøges om, der er kendskab til mindre lossepladser/opfyldte vandhuller ud over de, der allerede er vurderet.

 

 

x

     

 

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018