Oldrup Vandværk

Sødrupvej 19, 8350 Hundslund (Jupiter ID 79192)

Vurdering af tilstand

Baseret på tilsyn 11. december 2013

Boringer God
Kildepladsen Acceptabel
Bygninger God
Tekniske installationer God
Hygiejne God
Ledningsnet God
Råvandskvalitet God
Rentvandskvalitet God
Forsyningssikkerhed Acceptabel

Indvinding

Indvindingstilladelsen er på 30.000 m³/år og udløber 3. september 2028. Vandværket forsyner fortrinsvis boliger og enkelte landbrugsejendomme.

Vandværket indvinder fra 2 boringer, DGU nr. 107.914 og 107.1189. Boring DGU nr. 107.914 er filtersat 29-34 m u.t. mens boring DGU nr. 107.1189 er filtersat 44-50 m u.t. Boring DGU nr. 107.914 ligger på vandværkets grund omgivet af landbrugsarealer mens boring DGU nr. 107.1189 ligger på landbrugsareal. Boring DGU nr. 107.914 er placeret i aflåst råvandsstation mens boring DGU nr. 107.1189 er placeret i aflåst tørbrønd. Råvandsstationen er ved tilsynet fundet tæt og i god stand, dog ikke tætte rørgennemføringer. Tørbrønden til boring DGU nr. 197.1189 er ved tilsynet ikke fundet tæt mellem dæksel og brønd. På begge boringer er etableret pejlemulighed, prøvetagningshane og vandtæt aflukning af borerør. Der er ikke udluftningsstuds på boring DGU nr. 107.1189.

Kildepladsen og overbygningen er renholdt og ryddeligt. 10 m fredningsbælte er udlagt, 25 m beskyttelseszone er ikke etableret.

Beskrivelse af vandværket

Vandværket er opført i 1938.

Råvandet iltes ved luftindblæsning med kompressor og efterfølgende filtrering i et lukket trykfiltre. Vandet udpumpes til forbrugere med 2 hydroforer. Der er ingen rentvandsbeholder.

Filter skylles 2 gange om ugen og 3 gange ved større belastning f.eks. om sommeren. Skyllevand afledes til slambassin og derefter til kloak.

Bygning og tekniske installationer er fundet i god vedligeholdelsestilstand ved tilsynet. Der er renholdt og ryddeligt og vandværksbygning er aflåst. Der mangler fuge under dørtrin.

Kapaciteten er opgjort ved beregning af evnefaktoren for døgn og time. Evnefaktoren er beregnet til 1,7 m³/døgn og 1,9 m³/time og kapaciteten af vandværket vurderes at være tilfredsstillende.

Ledningsnet

Det ældste af ledningsnettet er etableret i starten af 1960'erne og løbende udbygget og renoveret. Ledningsnettet består af PVC og PE. Ledningsplan findes digitalt. Ledningstabet er beskedent, under 1-2 %. Ledningsnettet vurderes at være i god stand.

Vandkvalitet

Kvaliteten af råvandet er god i begge boringer. Råvandet er af vandtype C. Der er ikke påvist nitrat. Der er observeret et indhold af sulfat på hhv. 90 og 20-25 mg/l i boring DGU nr. 107.914 og 107.1189. Der er ikke målt miljøfremmede stoffer i råvandet. Ammonium, jern og mangan kræver vandbehandling i begge boringer. Indholdet af arsen ligger i niveauet 10-15 µg/l i boring DGU nr. 107.1189 og kræver vandbehandling.

Rentvandskvaliteten er god, indhold af nitrat er under 2 mg/l. Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer. I 2009 er påvist enkelte overskridelser for coliforme bakterier, kimtal 22 ºC og kimtal 37 ºC. Indhold af arsen ligger på 2,5 µg/l.

Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden vurderes at være acceptabel. Vandværket har 2 boringer, begge med god råvandskemi og beliggende på forskellig kildeplads. Hver boring har tilstrækkelig kapacitet til den nuværende forsyning.

Råvandsstationer og vandværket er aflåst, dog ikke med alarm. Vandværket har én proceslinie og ingen rentvandsbeholder. Kapaciteten af vandværket er rigtig god. Vandværket har ingen beredskabsplan men aftaler omkring levering af nødstrømsforsyning. Vandværket har ingen forbindelsesledning til andet vandværk.

I forsyningsområdet findes flere mindre enkeltanlæg og ingen ikke-almene vandværker, som kan tilsluttes vandværket i planperioden. Der forventes ingen by- eller erhvervsudvikling i forsyningsområdet. Vandbehovet i planperioden forventes at stige svagt i takt med at de mindre enkeltanlæg tilsluttes vandværket.

Fremtidig forsyning

  • På længere sigt at øge forsyningssikkerheden
  • Etablering af 25 m beskyttelseszone
  • Etablering af råvandsstation på boring DGU nr. 107.1189
  • Etablering af alarm på boringer / råvandsstation / tørbrønd og vandværksbygning
  • Reparation af fuge under dørtrin

 

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.