Ejendomme udenfor oplande med rensekrav

For eksisterende ejendomme beliggende udenfor områder med rensekrav vil der som udgangspunkt ikke for nuværende stilles krav om forbedret rensning af spildevandet.
Undtagelser herfra er:

  • Ejendomme hvor spildevandet udledes på uhygiejnisk og miljømæssig uforsvarlig måde, eksempelvis ved udledning direkte på terræn. Her vil der blive stillet eller påbudt krav om ændringer af afledningsforholdene i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19. Et sådant påbud udløser ikke tilbud om medlemskab af Kloakforsyningen.
  • Ejendomme hvor der sker udledning til ikke godkendte siveanlæg med henvisning til grundvands- og miljøbeskyttelse i øvrigt. Her vil der blive stillet eller påbudt krav om ændringer af afledningsforholdene i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 20. Et sådant påbud udløser ikke tilbud om medlemskab af Kloakforsyningen.
  • Ejendomme, hvor spildevandet ledes til et vandhul, en mose, dam, sø eller et opland til en sø på 100 m2 eller derover og som ikke er medtaget i Regionplanen. I sådanne tilfælde vil der blive stillet krav om reduktion af fosfor til renseklasse OP.
  • Ved nybebyggelser (tilføjelse af boenhed til recipientoplandet) eller ombygning, vil der som udgangspunkt blive krævet etablering af spildevandsrensning som opfylder O-krav.
  • Ved ombygninger på ejendommen, som omfatter afløbssystemet vil der foretages vurdering af afløbsforholdene, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 2.

Som minimum vil der stilles krav om opfyldelse af renseklasse O. Afledes det rensede spildevand direkte eller via et vandløb til en sø eller mose, vil der blive stillet krav om opfyldelse af renseklasse OP.

Konstateres der manglende opfyldelse af recipientmålsætning vil kommunen stille krav om forbedret spildevandsrensning eller skærpede krav til enkeltliggende ejendomme i oplandet til recipienten.
Offentlig kloakering af enkeltliggende ejendomme vurderes i de konkrete tilfælde og kan være en løsning. En sådan kloakering kan omfatte samlede bebyggelser, dvs. ejendomme beliggende med relativ indbyrdes kort afstand.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015