Lovgrundlag

Spildevandsplanen beskriver rammerne for bortskaffelse af spildevand og regnvand i kommunen. Planen er udarbejdet i medfør af en række love og bekendtgørelser. De væsentligste er følgende:

Miljøbeskyttelsesloven Lov nr. 879, 26.6.2010, med senere ændringer
Spildevandsafgiftsloven Lov nr. 938, 27.06.2013 med senere ændringer
Slambekendtgørelsen Bek. nr. 1650, 13.12.2006 med senere ændringer
Spildevandsbekendtgørelsen Bek. nr. 1448, 11.12.2007 med senere ændringer
Betalingsloven Lov nr. 633, 07.06.2010 med senere ændringer
Miljømålsloven Lov nr. 932, 24.09.2009 med senere ændringer
Planloven Lov nr. 587, 27. 05.2013 med senere ændringer
Miljøvurderingsloven Lov nr. 939, 03.07.2013 med senere ændringer
Vandsektorloven Lov nr. 469, 12.06.2009 med senere ændringer
Badevandsbekendtgørelsen Bek. nr. 939, 18.09.2012 med senere ændringer

Administration af kommunens spildevandsforhold sker desuden på grundlag af følgende vejledninger fra Miljøstyrelsen:

  • Betalingsregler for spildevandsanlæg, Vej. nr. 12414, 01.01.2001
  • Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, Vej. nr. 11058, 01.01.1999.