Det kan vi gøre

• Udarbejdelse af lokalplaner der tager udgangspunkt i og understøtter områdets eksisterende naturkvaliteter 

• Bestemmelser i lokalplaner om, egnskarakteristisk beplantning,  som har stor betydning for fugle og insekter som fødesøgnings- og ynglelokaliteter

• Bestemmelser i lokalplaner om, at regnvand skal afledes på overfladen - LAR., hvilket skaber grønne områder med varierende fugtighed og dermed også levesteder for en større mangfoldighed af arter

• Bestemmelser i lokalplaner om grønne skel, dvs. levende hegn/hække frem for hegn og plankeværk

• Bestemmelser i lokalplaner om at minimere det befæstede areal

• Udarbejdelse af lokalplaner med mulighed for at etablere grønne tage

• Bestemmelser om udlæg af rekreative arealer til naturvenlig drift

• Udarbejdelse af plejeplaner for lokalområder. Der kan i lokalplanerne bestemmes, at der skal tinglyses en plejeplan for de grønne områder

•Biodiversitetsfremmende indsatser, der skaber merværdi i projekter, som "favner" mange områder, ikke blot ift. biodiversitet, men også ift. den rekreative værdi m.m.

Lokalplaner med bestemmelser om egnskarakteristisk beplantning

I lokalplaner nr. 1113 og 1110 ved Stampmølle Bækken, er der bestemmelser om etablering af egnskarakteristisk beplantning.

Lokalplan nr. 1113 

Lokalplan nr. 1110

Lokalplaner med bestemmelser om lokal afledning af regnvand på overfalden (LAR)

I lokalplan nr. 1134 for Bendixminde-området og i det nye lokalplanområde 1139 for  Letbanestop ved Rude Havvej er der bestemmelser om LAR-løsninger.

Lokalplan nr. 1134