Det offentlige afløbssystem

Det offentlige afløbssystem defineres som det system, hvor Forsyningen har ansvaret for bortledning af spildevand og i nogle områder også regnvand. Ledningsanlæg vist på spildevandsplanens kortbilag er som udgangspunkt offentlige, med mindre andet er angivet i kortet eller tinglyst på ejendommen.
Ejerskab af stikledninger er bestemt af Lov om betalingsregler og nærmere beskrevet i Betalingsvedtægt for Odder Spildevand A/S – bilag 1 og 1a.

Den matrikulære grundgrænse til en ejendom udgør som hovedregel skellet mellem den offentlige stikledning og den private stikledning. Indenfor spildevandsplanens kloakoplande forestår Forsyningen etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren indenfor eget areal er forpligtiget til for egen regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger.
En generel undtagelse herfor er udstykninger af ny bebyggelse, der udføres som privat spildevandsanlæg med tilslutning til Forsyningens ledningsanlæg. Anlægget kan efter udførelse overtages af Forsyningen, men aftale herom skal foreligge inden byggemodningen igangsættes.

Ud over stikledninger og andre små anlæg på egen grund, findes der enkelte større oplande, hvor ledningsanlægget er privatejet og -drevet. I disse tilfælde er oplandet i spildevandsplanen særskilt markeret med andet ejerskab.
For privatejede ledningsanlæg er der mulighed for at søge Odder Kommune om, at Forsyningen overtager ledningsanlægget.

I øvrige tilfælde er anlægget offentligt, med mindre der foreligger særskilt tinglysning/servitut.
Forsyningen har ansvaret for at føre stik til ejendommens grundgrænse i områder med tilslutningspligt. Der anvises et tilslutningspunkt til det offentlige system.
Odder Kommune meddeler tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlige og private afløbssystemer (renseanlæg, ledningsanlæg og pumpestationer m.v.) og tilhørende udløbsledninger. Tilladelsen regulerer kvalitet og kvantitet af det tilledte spildevand og kan omfatte specifikke vilkår for tilledningen.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015