Indsatsplan Boulstrup

Indledning

Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset område, så der også i fremtiden indvindes drikkevand af en god kvalitet. Indsatsplanen giver det nødvendige grundlag for at beskyttet grundvandet, herunder, hvis det er nødvendigt, at gennemføre rådighedsindskrænkninger overfor anvendelsen af gødning og pesticider. De statslige Vandplaner fastsætter rammerne for den generelle beskyttelse af grundvandsressourcen. I disse overordnede planer udpeges indsatsområder, og det er i disse områder, at Odder Kommune i henhold til Lov om vandforsyning skal lave indsatsplaner. Indsatsområder udpeges inden for følsomme indvindingsområder, som igen udpeges inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) i henhold til Lov om miljømål LBK nr. 932 af 24/09/2009 og bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer nr. 1255 af 26/11/2014.


Indsatsplan Boulstrup omhandler indsatsområder udpeget af Naturstyrelsen indenfor OSD Boulstrup samt prioriterede områder udpeget af Odder Kommune. De prioriterede områder omfatter de dele af indvindingsoplandene til vandværkerne i området, som ikke er udpeget som indsatsområde af Naturstyrelsen. På kortet herunder ses OSD, indvindingsoplande, indsatsområder og prioriterede områder. OSD Boulstrup blev i forbindelse med udarbejdelse af Regionplan 2005 udvidet til også at omfatte områder mod vest, nord og syd. Det skyldes, at grundvandskortlægning foretaget af det tidligere Århus Amt viste, at vandværkerne indvinder fra et større område, end det, der tidligere var antaget. I slutningen af 2012 justerede Naturstyrelsen udpegningen af indsatsområdet, hvorved dette blev udvidet.

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015