Spildevandsplanens vedtagelse

Forslaget til spildevandsplanen vedtages af Miljø- og teknikudvalget og sendes derefter i offentlig høring i mindst 8 uger.

Indkomne bemærkninger og ændringsforslag vil blive behandlet forud for Byrådets endelige vedtagelse af spildevandsplanen.

I henhold til reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 32 kan byrådets vedtagelse af spildevandsplanen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Spildevandsplanen kan efter de generelle regler indbringes for domstolene. En sag skal være rejst inden 6 måneder efter vedtagelsen af planen.

Forslaget til udkast af Spildevandsplan 2015 offentliggøres på kommunens hjemmeside. Udkastet sendes samtidig i høring hos Naturstyrelsen.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015