Tilslutning til kloakforsyning

Indenfor et i spildevandsplanen godkendt kloakopland er grundejeren i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4 forpligtet til for egen regning, at tilslutte spildevandet til stikledning, når denne er ført frem til grundgrænsen.

Tilslutningsbidraget er fastsat som et engangsbeløb, der forfalder, når en ejendom kan tilsluttes spildevandsanlægget. Regler for den årlige vandafledningsafgift fremgår af Betalingsvedtægten for Odder Spildevand A/S.

Hvis tilslutningspligten ikke overholdes af grundejeren, er kommunen berettiget til, for ejerens regning, at lade autoriseret kloakmester foretage tilslutning af ejendommens kloak. Tilsvarende pligt til, at gennemføre separering på egen grund gælder for ejere af ejendomme i oplande, som i henhold til spildevandsplanen planlægges ændret fra fællessystem til separatsystem.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015