Indsatsplaner

Til sikring af den fremtidige indvinding af grundvand til drikkevandsformål udarbejdes indsatsplaner for vandværkernes indvindingsoplande og de udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

En indsatsplan er en handleplan for, hvorledes nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser i et indsatsområde sikres ved beskyttelse af grundvandsressourcen. Indsatsplaner udarbejdes i samarbejde mellem kommunen og vandforsyningerne på basis af en kortlægning af grundvandet, som forestås af staten.

Indsatsplanerne vedrører alene grundvandsressourcen og vandværkerne i indsatsområdet og giver retningslinier for kommunens administration og beskyttelse af vandressourcen.

I Odder Kommune er der udpeget 4 indsatsområder, hvor der skal planlægges indsatser i de kommende år frem til 2017:

  • Boulstrup og Boulstrup Vest
  • Tunø
  • Fillerup
  • Hundslund

Derudover har Naturelsen igangsat arbejde med grundvandskortlægning af indvindingsoplande udenfor OSD. Opgaven omfatter i Odder Kommune, Torrild, Fensten, Amstrup Ege, Gylling og Stenkalvens Vandværk. For de indvindingsoplande, som udpeges som indsatsområder skal kommunen efterfølgende udarbejde en indsatsplan.

Når der er vedtaget en indsatsplan, er der flere virkemidler, som kommunen kan tage i anvendelse for at sikre nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat og pesticider. Miljø- og Teknikudvalget har godkendt en administrationspraksis for indsatsplanlægningen i Odder Kommuner. Nye virkemidler, som kan tages i anvendelse i de kommende indsatsplaner er:

  • Boringsnære beskyttelsesområder BNBO
  • Regulering af pesticidanvendelse
  • Regulering af nitratbelastning
  • Fokus på tilsyn med virksomheder og landbrug
  • Ekspropriation af arealer, hvor frivillige aftaler ikke er mulige

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.