Hundslund Vandværk

Vandværket indvindinger fra 3 boringer, DGU nr. 107.906, 107.907 og 107.1229. Boring DGU nr. 107.906 er filtersat 30,5-36,5 meter under terræn, boring DGU nr. 107.907 er filtersat 34-46 meter under terræn, mens boring DGU nr. 107.1229 er filtersat 39,7-45,7 meter under terræn. Boringerne ligger i krat omgivet af landbrugsareal. Boringerne indvinder fra et sandlag, der er beliggende under 10-20 meter ler, der giver en god beskyttelse mod miljøfremmede stoffer.

 

Kvaliteten af grundvandet er god i alle boringer. Der er ikke påvist nitrat. Der er observeret indhold af sulfat og fosfor på henholdsvis 25-30 mg/l og 0,2 mg/l. Der er ikke målt miljøfremmede stoffer i grundvandet. Ammonium, jern og mangan reduceres under vandbehandling. Indhold af arsen ligger i niveauet 10-15 µg/l og reduceres ligeledes under vandbehandling.

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018