Skove og naturområder

Inden for OSD Hundslund findes der ikke større skovarealer, men i et vist omfang mindre skovarealer. På de arealer ved Alrø Vandværk, der ikke allerede er dækket af skov, er skovrejsning uønsket i henhold til Kommuneplan 2017 - 2029 på grund af natur. Der er ikke udlagt arealer, hvor skovrejsning er ønsket.

Der ydes tilskud til skovrejsning inden for udpegede skovrejsningsområder og inden for områder, hvor skovrejsning er mulig. Skovrejsning på landbrugsjord er et effektivt tiltag med hensyn til vedvarende grundvandsbeskyttelse, idet der kun i begrænset omfang anvendes pesticider og gødning i skovbruget.

Særligt i den sydlige del af OSD Hundslund, der ligeledes er udpeget som indsatsområde, findes fredede arealer i forhold til landskabelige værdier. De fredede arealer dækker hele indsatsområdet. Endvidere findes der spredt i OSD Hundslund flere små afgrænsede arealer med beskyttede naturtyper.

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018